به نام خداوند جان و خرد

سعی کرده ام هر چی که از نرم افزار matlab و simulink و word و Mendeley و Endnote بلدم بنویسم . در ضمن برای ارتباط با دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند نیز از همین جا استفاده میکنم

اندازه جداول بر حسب درصد% (رفع مشکل بردن جدول از دوستونه به یک ستونه و برعکس)
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٩  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اندازه جداول بر حسب درصد% (رفع مشکل بردن جدول از دوستونه به یک ستونه و برعکس)

مرجع:

 

این کار به درد شماره دادن به فرمولها هم میخورد

.

 1. Insert a table with 3 columns and 1 row.

Insert table button

 1. Click in the rightmost cell in your table. In Table Tools | Layout | Cell Size, click the dialog launcher icon to open Table Properties:

Dialog launcher icon to open Table Properties

 1. In Table, set Preferred width to 100%.
 2. In Column set width to 15%70% and 15% for columns 1, 2, and 3.
 3. In the Cell tab (for the rightmost cell) set vertical alignment toCenter.
 4. Click OK and select your table.
 5. In Table Tools | Design, click the arrow for Borders then No Border. 
تغییر نحوه شماره گذاری یا label در caption
ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٩  کلمات کلیدی: ترفند ، word-ورد ، جدول-شکل-فرمول-شماره گذاری اتوماتیک-کراس رفرنس

فرض کنید در یک تز شما از labelای fig برای شکلها استفاده کرده اید یا شماره گذاری جدولها را به ترتیب 1 و2 و 3 انجام داده اید یا بین شماره فصل شماره جدول از علامت : استفاده کرده اید و حالا بخواهید مثلا از لیبل figure استفاده کنید یا شماره گذاری جدول را بر اساس I,II,III انجام دهید یا بین شماره فصلو شماره جدول از علامت - استفاده کنید در این صورت از تکنیک زیر به راحتی میتوانید استفاده کنید و تمام کارهای فوق به راحتی انجام میشود

مرجع

HideChange labels in all captions of the same type

 1. Select a caption with the label that you want to change.

For example, select the caption “Figure 1.”

 1. On the Insert menu, point to Reference, and then click Caption.
 2. In the Label box, click the label you want.

For example, click Table.

 NOTE   The next time you insert a caption for an item of the same type, the caption uses the new label.


 
ترکیب کردن چندین cross-references (نوشتن شکلهای 1 و 2)
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٩  کلمات کلیدی: ترفند ، word-ورد

فرض کنید میخواهید بنویسید "شکلهای 1 و 2 " یا "شکلهای 1-3"

اگر از cross-references استفاده کرده باشید پشت شماره شکلها کلمه شکل هم ظاهر میشود یعنی خواهید داشت "شکلهای شکل 1 و شکل 2" و حتی اگر انها را پاک کنید در اپدیت کردن مجددا ظاهر خواهند شد که برای رفع این مشکل مطلب زیر به درد میخوره

البته دو تا روش بیان شده که روش دوم برای مواقعی است که شما شماره گذاری اتوماتیک را قبلا انجام داده اید و من هم از همین استفاده کردم 

اگرهنوز از شماره گذاری اتوماتیک استفاده نکرده اید پیشنهاد کرده که روش اول را استفاده کنید که من نفهمیدمش اگر کسی فهمید به من هم بگه

در مورد روش دوم اگر از ورد 2010 استفاده میکنید باید گزینه insert caption را بزنید (اول روش رو بخوانید!) بعد تو همون صفحه باز شده تغییرات را بدهید

توضیح مختصر در مورد روش دوم:

شما بایستی فقط شماره شکل را انتخاب کنید بعد روی بخش insert>bookmark کلیک کرده و مطابق شکل 5 روی add کلیک کنید در این صورت با کراس رفرنس کردن کلمه شکل طاهر نخواهد شد .

بهتر است روی همه شکلها این کار را بکنید زیرا ممکن است بعضی جاها شکل 3 بنویسید و کلمه شکل ار کرای رفنرس بیاید بعد جای دیگر بخواهید بنویسید شکلهای 3 و4 و از این ترفند استافده کنید که در این صورت در مورد اولی هم که شکل 3 بود کلمه شکل حذف میشود بدون ان که شما بدانید ولی اگر برای همگی این ترفند را بکارببرید خواهید دانشت که همه جا کلمه شکل را باید خودتان بنویسید و اتوماتیک چیزی اورده نمیشود

مرجع

How to combine multiple cross-references

Users often ask if there is a way to make Word combine cross-references without repeating the label. That is, instead of having to write, “see Figure 5, Figure 6, and Figure 7,” can you write, “see Figures 5, 6, and 7” or “see Figures 5–7”?

You can. In fact, there are two ways to do it—a kludgy workaround and a brilliantly elegant method. I imagine you'd rather have the brilliant one first! If you have not already inserted your caption and cross-references, however, read the first part of the kludgy workaround for instructions.

The brilliant way

This method, which was pointed out to me by fellow Word MVP Paul Edstein, who posts under the name "macropod," is breathtakingly simple and elegant. Paul points out that you can achieve the desired effect simply by adding a numeric picture switch to the cross-reference field. He adds:

Ordinarily, the field code for such a cross-reference would appear as something like:
    { REF _Ref218925266 \h }
Simply change this to:
    { REF _Ref218925266 \# 0 \h }

Note that the \h switch in Paul's example indicates a cross-reference inserted as a hyperlink; if you chose not to hyperlink the cross-reference, the field will not have this switch.

Figure captions with chapter numbers

Another user, Joe Prinold, has discovered a further refinement. The \# 0 switch, he points out displays the field (the figure/equation number) as a single digit. If one has a reference to a figure/equation in the form 2.3, that is, Chapter#.Figure#, then the above code only displays the 2, that is, the Chapter#,  and so the code needs to be changed to:

{ REF _Ref218925266 \# 0.0 \h }

If you have a different separator in your caption label, then you would need to use, say, \# 0-0 in the REF field.

Double-digit figure numbers

But wait! There's more! Yet another user, Michal Solecki, discovered that using the \# 0.0 switch failed with double-digit figure numbers, but he figured out the solution: if you have more than nine figures in a chapter, you will need this field:

{ REF _Ref218925266 \# 0.0x \h }

Presumably if you have more than nine chapters, you'd need \# 0x.0x.

Alternative methods

Paul Edstein has recently written to add "two more ways of skinning this cat":

{ QUOTE 'Caption' \* Arabic }
and:
{ QUOTE 'Caption' \# 0 }

In these examples 'Caption' represents the caption cross-reference. To create these fields, type QUOTE before the existing REF field and one or the other of the switches after it. Then select the entire expression and pressCtrl+F9 to convert it to a field. This would result in the following fields for the example given above:

{ QUOTE { REF _Ref218925266 \h } \* Arabic }
or
{ QUOTE { REF _Ref218925266 \h } \# 0 }

You might as well remove the \h switch, however, as Paul cautions that it will no longer work (that is, the cross-reference will no longer be a hyperlink). Paul adds that these fields offer "no particular advantage unless one wants to incorporate some of the extra capabilities of QUOTE fields."

The kludgy workaround

The second method, which should be used only if the first for some reason does not work, is a bit fiddly, but once you get the hang of it, you can do it much more quickly than you can read the instructions for doing it. Here’s how:

 1. First you must create the captions. Using the above example, you would create the captions for Figures 5, 6, and 7 using Insert | Reference | Caption (see Figure 1). (In Word 2007/2010/2013, use Insert Caption in the Captions group on the References tab of the Ribbon.)

 

Figure 1. Caption dialog

 1. Next you must insert the cross-references. Using Insert | Reference | Cross-reference, select “Figure” as the “Reference type” and “Only label and number” under “Insert reference to” (see Figure 2). (In Word 2007/2010/2013Cross-reference is also in the Captions group on the References tab of the Ribbon as well as the Links group on the Insert tab of the Ribbon.)

 

Figure 2. Cross-reference dialog

This step is very important. When you insert a cross-reference, Word inserts a bookmark around the caption label you are cross-referencing. Without this bookmark, you can’t go on to the next step.

When you have inserted the cross-references, if you have field shading display set to “Always,” you will see that the cross-references are fields (see Figure 3). (If you press Alt+F9 to display field codes, you will see REF fields with numeric bookmarks. The field code for the “Figure 5” cross-reference in this instance is { REF _Ref107244825 }, referencing the bookmark _Ref107244825, as shown in Figure 5 of this article.)

 

Figure 3. Cross-references in text

 1. Once you have inserted the cross-references to Figures 5, 6, and 7, go to the caption for Figure 5 and select just the figure number, omitting the label (see Figure 4). (From the field shading of the captions, you can see that the “Figure” label is not part of a field. The number itself is the result of a { SEQ Figure \* ARABIC } field, as you can see if you press Alt+F9.)

 

Figure 4. Caption for Figure 5 with just number selected

 1. Choose Insert | Bookmark to open the Bookmark dialog. Check the box for “Hidden bookmarks” and select the radio button for “Location,” as shown in Figure 5 below. (In Word 2007/2010/2013Bookmark is in theLinks group on the Insert tab of the Ribbon.)

 

Figure 5. Bookmark dialog with bookmark for Figure 5 caption selected

 1. The bookmark that is highlighted is the one for the caption you have selected. Click “Add” to reinsert the bookmark around just the figure number.

 2. Repeat steps 3 and 4 for Figures 6 and 7.

 3. Select your cross-references and press F9 to update the fields. Your text will now read “see 5, 6, and 7.” Type “Figures” after “see.”

 4. If you prefer the format “see Figures 5–7,” omit the cross-reference to Figure 6 in the first place and insert an en dash between the cross-references to Figures 5 and 7.

What happens next

Possibly you will have occasion to insert subsequent references to these same figures, either separately or in combination with other figures.

 1. If you need to reference Figure 5, Figure 6, or Figure 7 again separately (including the "Figure" label), just insert a new cross-reference the same way you inserted the first one, using Insert | Reference | Cross-reference and selecting "Figure" as the reference type. This will create a new bookmark around the whole label (the caption will now have two overlapping bookmarks).

 2. If you need to reference any of those figures again by number alone, you have two choices: (a) you can go to the cross-reference you modified before, press Alt+F9 to display the field code, make a note of the bookmark, and then use Insert | Reference | Cross-reference (Insert | Links | Cross-reference in Word 2007/2010/2013) to insert a cross-reference to that bookmark, or (b) you can Copy and Paste the existing cross-reference, which is much easier and less prone to error.


 
 
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢۳  کلمات کلیدی: سرچ علمی ، معرفی سایت

سایتهایی برای سرچ وسیعتر : سرچ  چندین انتشارات به صورت یکجا

اسکوپوس که فعلا بسته هست برای ماها ولی از سایت زیر هم میتونین کمک بگیرین


 http://academic.research.microsoft.com/

 

و در ضمن سایت گوگل اسکولار هم بد نیست


 
مجلات کم اعتبار یا غیرمعتبر و غیر قابل قبول
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢۳  کلمات کلیدی: مقاله ، یافتن مجله مناسب ، مجلات غیر قابل قبول

مجلات کم اعتبار یا غیرمعتبر

از دید دانشگاه امیرکبیر

http://edu.aut.ac.ir/iCMS/pg/?f=p1&s=fq.view&id=2&l=1

از دید سایت استادان علیه تقلب

pap.blog.ir/


 
کتاب در زمینه پیاده سازی منطق فازی با PLC و IC
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢۳  کلمات کلیدی: معرفی کتاب ، fuzzy-فازی ، plc ، کاربردی

1- "پیاده سازی منطق فازی در PLC"

 2- "سیستمهای فازی برای پردازش اطلاعات" انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (اطلاعاتی راجع به آی سی های فازی دارد)


 
سایتهایی برای یافتن مجله مناسب برای ارسال مقاله
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢  کلمات کلیدی: مقاله نویسی ، معرفی سایت ، یافتن مجله مناسب

سایتهایی برای یافتن مقاله مناسب برای ارسال مقاله

سایت زیر مربوط به موسسه تامسون رویترز (که اندنوت هم وابسته به اینه) هست که مجلات ISI را نشان میدهد و میتوانید موضوع کاری تون رو سرچ کنید

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0005-1098

سایت زیر (SJR) هم توسط اسکوپوس (الزویر هم مندلی را خرید) تهیه شده که اطلاعات هم میتونید مقاله جستجو کنید هم خودش دسته بندی کرده بر اساس رشته ها هم بر اساس Impact factor  سورت کرده که میتونید مقاله مناسب شان مقاله تون رو پیدا کنید به راحتی هم تعداد مقالات چاپ شده کشورها در سالهای مختلف را نشون میده و ...

http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=0&category=0®ion=all&year=all&order=it&min=0&min_type=it


 
سایتهایی برای دانلود مقاله 2
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢  کلمات کلیدی: دانلود ، مقاله ، معرفی سایت

 سایتهایی برای دانلود مقاله

http://www.elearnica.ir/#

 

http://asma.irandoc.ac.ir/~asma/index.php

 

کتابخانه دیجیتال پاسارگاد دانشگاه صنعتی سهند برای مقالات IEEE

http://80.191.211.22/p/f?p=500:1

http://www.sci-hub.org/

http://libgen.org/scimag/

 


 
سایتهای دانلود کتاب
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢  کلمات کلیدی: دانلود ، دانلود کتاب ، معرفی سایت

خیلی از کتابها را میتونید از سایت زیر دانلود کنید 

http://gigapedia.org/

به سلامتی تصمیم گرفتن این سایت را ببندن

از سایتهای زیر هم میتونین استفاده کنین

http://gen.lib.rus.ec

http://libgen.info/


 
سایتهای دانلود مقاله
ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢  کلمات کلیدی: دانلود ، مقاله ، معرفی سایت

از این سایت میتونین کلی مقاله دانلود کنین البته کتاب و استاندارد و غیره هم میتونین دانلود کنین

 http://gigapaper.net

این سایت رو هم که به سلامتی بستن

 از سایت زیر هم میتونین استفاده کنین

http://www.paperdl.com/

از لینکهای زیر هم میتونید استفاده کنید

قابل استفاده امیرکبیریا

http://www.edupaper.ir

قابل استفاده سهندیا

 کتابخانه دیجیتال پاسارگاد دانشگاه سهند

http://192.168.0.16/p/f?p=500:1

 

 


 
تکنیکهای جستجوی بهتر در گوگل google
ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢  کلمات کلیدی: سرچ علمی ، آموزشی ، ترفند ، جستجو در google

کلمات اصلی تر را بنویسید

همانگونه که گفته شد برای بهتر نتیجه گرفتن از جستجو لازم است که کلمات اصلی را در نوار جستجو وارد کنید. برای اینکار هر قدر که می توانید، موضوع جستجو را ریزتر و معین تر نمائید. برای مثال بجای آنکه در نوار جستجو تایپ کنید "نقاش" بهتر است که نام نقاش مورد نظرتان را تایپ کنید، مثلاً بنویسید "پیکاسو". یا اینکه بجای "اتومبیل" بهتر است بنویسید "پژو" و یا...

همچنین دقت نمائید تا کلماتی را بکار برید که احتمال وجود توضیحات درباره آنها بیشتر باشد. مثلاً به جای نوشتن "گذراندن یک شب خوب در تهران" بهتر است تایپ کنید "هتلهای تهران". 

از آوردن حروف اضافه خودداری کنید

گوگل بطور پیش فرض فقط سایتهائی را لیست می نماید که تمام کلمات مورد جستجو در آنها باشند. و نیازی نیست که شما بین کلمات جستجو از کلمة پیوند دهندة "و" استفاده نمائید. به خاطر داشته باشید که وارد نمودن چنین کلماتی و کلماتی نظیر در، به، و... بر نتیجه جستجو تاثیر خواهد گذشت. بطور مثال برای جستجو در مورد تعطیلات در شمال بجای تایپ نمودن "گذراندن تعطیلات در شمال" بهتر است تنها بنویسید: "تعطیلات شمال". 
خودف گوگل هم برای بالا بردن کیفیت جستجوها بطور اتوماتیک کلمات معمولی و کاراکترهائی همچون "کجا" و "چطور" را از کلمات مورد جستجو حذف می نماید. چون این گونه کلمات باعث کندی عمل جستجو می شوند و تاثیری هم در بهبود جستجو ندارند و حتی کیفیت نتایج جستجو را کاهش هم می دهند.

حروف بزرگ و کوچک فرق نمی کنند

گوگل نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس نمی باشد. در حقیقت همه حروفی را که به لاتین در نوار جستجو تایپ می نمائید به حروف کوچک تبدیل خواهند شد. برای مثال نتیجة جستجوی "george washington"، "George Washington" و "gEoRgE WaShInGtOn" یکسان خواهد بود.

جستجوهای طبقه بندی شده

با همه این توضیحات اگر مایلید که نتایج جستجوهای شما دقیق تر و علمی تر باشند بهتر است سری هم به directory.google.com بزنید. در این آدرس فهرستی از سایتهای اینترنتی با توجه به موضوعات آنها موجود می باشد. مثلاً اگر دنبال سایتی در مورد سیاره زحل می گردید، می توانید با رفتن به شاخه Science و زیر شاخه Astronomy به زیر شاخه Saturn دست یابید. همچنین اگر در مورد خودروی Saturn جستجو می کنید می توانید سایتهای مرتبط با آنرا در شاخه Automotive بیابید.

جستجوی پیشرفته

در جلوی نوار جستجوی گوگل گزینه ای با عنوان «جستجوی پیشرفته» یا «Advanced Search» وجود دارد. با کلیک کردن روی این گزینه وارد صفحه ای با همین نام خواهید شد. در این صفحه شما می توانید با اعمال تنظیمات و بکار بردن عملگرهای خاصی دقت جستجویتان را افزایش دهید. 
همانگونه که از شکل بالا معلوم است، همه گزینه ها به فارسی می باشند و استفاده از آنها بسیار ساده است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد، اما علاوه بر این تنظیمات، گوگل از یک سری عملگرها نیز برای محدود کردن جستجوها بهره می برد. شما بدون رجوع قسمت جستجوی پیشرفته و با دانستن این عملگرها می توانید عمل جستجو را هرچه سریعتر انجام دهید، در زیر به توضیح برخی از این عملگرها می پردازیم:

عملگر +

همانگونه که قبلاً گفتیم گوگل از یک سری کلمات معمولی بصورت خودکار چشم پوشی می کند، ولی در صورتی که شما ضروری می دانید که اینگونه کلمات حتماً مورد جستجو قرار گیرند، می توانید با قرار دادن یک علامت "+" در جلوی آنها مطمئن شوید که در نتایج جستجو حتماً وجود خواهند داشت. (دقت کنید که قبل از کاراکتر "+" یک فاصله (space) وجود داشته باشد ولی کلمه بعدی بدون فاصله، فوراً پس از آن بیاید). 
راه دیگر مقید نمودن گوگل برای جستجوی کلمه ای خاص این است که کلمه مورد نظر را در کوتیشن (" ") قرار دهید. برای مثال اگر بخواهیم دنبال داستان جنگ ستارگان ۱ (Star Wars Episode I) را مورد جستجو قرار دهیم، گوگل کلمة I را مورد جستجو قرار نمی دهد مگر آنکه آنرا بصورت Star Wars Episode +I و یا "Star Wars Episode I" بنویسیم.

عملگر –

برخی اوقات ممکن است که شما دنبال کلمه ای بگردید که بیش از یک معنا دارد، برای مثال کلمه «bass» در ماهیگیری به معنای «ماهی خالدار» است و در موسیقی به معنای «صدای بم». برای حل اینگونه مشکلات می توانید از عملگر "-" استفاده کنید، تا گوگل به دنبال سایتهایی بگردد که کلمة بعد از این عملگر در آنها نباشند. (دقت کنید که قبل از کاراکتر "-" یک فاصله (space) وجود داشته باشد ولی کلمه بعدی بدون فاصله، فوراً پس از آن بیاید). مثلاً در مثال فوق می توانید بنویسید: bass –music.

عملگر ~

گاهی ممکن است که شما فقط به دنبال کلمه ای خاص نباشید و بخواهید که به دنبال کلمات مرتبط با آن نیز بگردید. برای این کار از این عملگر استفاده می شود. برای مثال اگر در کادر جستجو تایپ کنید «کیفیت غذا» در نتیجه سایتهایی ظاهر خواهند شد که کلمه «کیفیت» و کلمه «غذا» در آنها وجود داشته باشد. و حتی ممکن است که این دو کلمه اصلاً به هم ربط هم نداشته باشند. اما اگر تایپ کنید «~کیفیت ~غذا» دنبال سایتهایی می گردد که درباره کیفیت غذاها نوشته باشند.

عملگر "   "

همانگونه که قبلاً نیز گفته شد، برای جستجوی عبارتی خاص بصورت کامل (نه بصورت کلمات جدا از هم) بایستی آن عبارت را در داخل کوتیشن (" ") قرار داد.

عملگر «یا»

گوگل از یای منطقی پشتیبانی میکند. بدین معنا که اگر دنبال کلمه ای خاص «یا» بجای آن کلمه ای دیگر می گردید، می توانید در بین این دو کلمه از «یا» استفاده کنید. برای مثال اگر در کادر جستجو تایپ کنید «تعطیلات در شیراز یا اصفهان» آنگاه گوگل دنبال سایتهایی می گردد که در خصوص تعطیلات در شیراز یا در اصفهان باشند.

عملگر SITE

اگر می خواهید که عمل جستجو در سایت بخصوصی انجام گیرد، می توانید پس از وارد نمودن کلمه مورد نظر عملگر Site: را آورده و پس از آن آدرس سایت را بیاورید. برای مثال برای جستجوی «پذیرش» در سایت دانشگاه استانفورد می توانید بنویسید: admission site:www.stanford.edu

عملگر ..

برای اینکه جستجو را محدود به سایتهایی کنید که در آنها اعداد محدودة خاصی وجود داشته باشند، می توانید از این عملگر برای نشان دادن محدودة عددی مورد نظر بهره برید. مثلاً اگر به دنبال DVD Playerهای با قیمت ۲۵۰ تا ۳۵۰ دلار می گردید، بایستی اینگونه خواسته تان را بیان کنید: DVD player $۲۵۰..۳۵۰ (توجه داشته باشید که بین دو نقطة عملگر هیچ فاصله ای نباشد).

مرجع


 
فوریه گرفتن توسط متلب با دستور FFT
ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب

فوریه گرفتن توسط متلب با دستور FFT

اولین مورد درمورد فوریه گرفتن میباشد نکته مهمی که باید گفت این است که دستور fft در متلب از یک سیگنالی که داریم فوریه به آن معنایی که ما بلدیم نمیگیرد یا بیان بهتر برای اینکه قابل استفاده شود باید کمی با دستور مذکور کار کرد.

خیلی جاها بیان شده است که این دستور برای به دست /اوردن طیف فرکانسی یک سیگنال استفاده میشود ولی من با یک سرچ دیدم که اکثرا اشتباه نوشته اند و بهترین منبع help ای خود متلب میباشد.

شما اگر چند تا سینوسی را با هم جمع کنید با چند خط دستور زیر میتوانید بفهمید که چه فرکانسهایی باهم جمع شده اند

Fs=1000;

Ts=1/Fs;

t=0:Ts:100;

L=size(t,2);

x=sin(2*pi*50*t)+2*sin(2*pi*100*t)-1*sin(2*pi*200*t)

figure(1);plot(t,x)

NFFT = 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from length of y

X = fft(x,NFFT)/L;

f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2);

figure(2);plot(f,2*abs(X(1:NFFT/2)))

 

که در مورد این چند سطرهم لازم هست توضیح داده شود


 
دادن مقدار به متغیرها از طریق کیبورد با دستور input در متلب matlab :
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب

 

 

دادن مقدار به متغیرها از طریق کیبورد با دستور input در متلب matlab :

مرجع

دادن مقدار به متغیرها از طریق کیبورد با دستور input در متلب :

در متلب ، معمولا مقدار متغیرها در همان ابتدای برنامه و با علامت تساوی ، تعیین می شود اما روش دیگری نیز برای اختصاص مقدار به متغیرها وجود دارد و می توان تعیین مقدار به متغیرها را در بین اجرای کدهای برنامه نیز انجام داد . دستور input در متلب برای این منظور به کار می رود . زمانی که متلب به دستور input برسد ، منتظر خواهد ماند تا کاربر مقدار مورد نظرش برای آن متغیر را در پنجره Command وارد کند و سپس زمانی که کاربر کلید enter از کیبورد را فشار دهد ، متلب مقدار وارد شده توسط کاربر را به متغیر اختصاص خواهد داد و سپس بقیه کدهای برنامه را اجرا خواهد نمود .

به کار بردن دستور input برای متغیرهای عددی :

نرم افزار متلب باید بداند که مقداری که توسط کاربر برای دستور input وارد خواهد شد یک عدد است یا اینکه یک رشته (آرایه ای از کاراکترها) می باشد . به همین دلیل ، دستور input به دو شیوه به کار می رود . اگر متغیر قرار است که یک عدد باشد باید از دستور input به صورت معمولی استفاده کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=input('please enter your number :  ')

نتیجه :

در پنجره Command ، عبارت : please enter your number نمایش داده خواهد شد . حال تنها کافی است که مثلا عدد 2 را وارد کنیم و سپس کلید enter از کیبورد را فشار دهیم . آنگاه نتیجه زیر نمایش داده خواهد شد :

A =
 
   2

بنابراین عدد 2 را که وارد کرده ایم به عنوان مقدار متغیر A در نظر گرفته شده است .

به کار بردن دستور input برای متغیرهای رشته ای :

همان طور که گفتیم اگر دستور input را بخواهیم برای یک متغیر عددی به کار ببریم ، از شکل معمولی آن استفاده می کنیم اما چنانچه متغیر یک متغیر رشته ای باشد آنگاه باید عبارت 's' را درون پرانتز دستور input بنویسیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

همان مثال قبل را این بار برای یک متغیر رشته ای به کار می بریم :

A=input('please enter your number :  ','s')

نتیجه :

در پنجره Command ، عبارت : please enter your number نمایش داده خواهد شد . حال تنها کافی است که مثلا کلمه cat را وارد کنیم و سپس کلید enter از کیبورد را فشار دهیم . آنگاه نتیجه زیر نمایش داده خواهد شد :

A =
 
cat

مشاهده می کنید که متغیر A یک متغیر رشته ای می باشد .

به کار بردن دستور input برای متغیرهای عددی و رشته ای به صورت هم زمان :

ممکن است بخواهیم که انتخاب اینکه مقدار متغیر مورد نظر یک عدد باشد یا یک رشته باشد را به عهده خود کاربر بگذاریم تا از این نظر کاربر آزادی انتخاب داشته باشد . برای این منظور می توان از یک نکته کوچک استفاده کرد و آن این است که از دستور input به همان شکل معمولیش استفاده کنیم ، اگر کاربر قصد وارد کردن یک عدد را داشت باید عدد را وارد کند اما اگر قصد وارد کردن یک رشته را داشته باشد باید رشته مورد نظر خود را بین دو علامت ' قرار دهد . دستور input تشخیص خواهد داد که منظور کاربر وارد کردن یک رشته بوده است و بنابراین دو علامت ' را جزء رشته در نظر نخواهد گرفت و کاراکترهای بین آن دو علامت را به عنوان یک رشته به متغیر اختصاص خواهد داد . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=input('please enter your number for A :  ')
B=input('please enter your string for B :  ')

نتیجه :

در پنجره Command ابتدا عبارت زیر نمایش داده می شود :

please enter your number for A :

فرض کنید مقدار عددی 2 را وارد کرده و کلید enter از کیبورد را فشار دهیم . تا اینجا در پنجره Command ، عبارات زیر نمایش داده شده است :

please enter your number for A :  2
 
A =
 
   2
 
please enter your string for B : 

حال برای متغیر B ، عبارت 'cat' را وارد کرده و کلید enter از کیبورد را فشار می دهیم . کل عبارات نمایش داده شده به صورت زیر می باشد :

please enter your number for A :  2
 
A =
 
   2
 
please enter your string for B :  'cat'
 
B =
 
cat 

 

مشاهده می کنید که متغیر B به صورت رشته cat (شامل سه کاراکتر) تعریف شده است .


 
ساخت تابع (function) در متلب matlab با استفاده از m-file :
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب ، simulink-سیمولینک

ساخت تابع (function) در متلب matlab با استفاده از m-file :

در متلب با استفاده از دستور inline نیز می توان تابع ساخت ، اما ساخت تابع با استفاده از m-file انتخابی حرفه ای تر می باشد . معمولا برنامه نویسان حرفه ای چارچوب برنامه را در یک فایل اصلی می نویسند و بخش های مختلف برنامه را به صورت تابع هایی می نویسند که یک یا چند ورودی را دریافت کرده و محاسبات لازم را انجام می دهند و سپس یک یا چند خروجی را بر می گردانند . برنامه نویس عملکرد هر تابع را جداگانه چک می کند و سپس زمانی که از بابت آنها خیالش راحت شد تمرکز اصلی خود را بر روی فایل اصلی که حاوی چارچوب برنامه می باشد ، می گذارد و تنها در فایل اصلی ، ارجاعاتی به توابع ساخته شده خواهد داد .

چنانچه شما هم از این شیوه استفاده کنید ، پس از مدتی صاحب بانکی از توابع خواهید شد که در نوشتن برنامه های جدید ، بسیار به شما کمک می کند .

با مثالی ساده ، نحوه ساخت یک تابع با استفاده از m-file را شرح می دهیم :

مثال :

می خواهیم تابعی به نام add بسازیم که در ورودی دو عدد را دریافت کرده و سپس مجموع آن دو عدد را در خروجی برگرداند . ابتدا یک m-file خالی باز می کنیم و کد زیر را در آن می نویسیم :

function [z] = add(x,y)
z=x+y;

در کد بالا ، کلمه function اعلام می کند که این m-file به صورت یک تابع می باشد . خروجی با نام z و دو ورودی با نام های x و y مشخص شده اند . کلمه ای که بعد از علامت تساوی قرار می گیرد (در اینجا کلمه add) ، نام تابع را مشخص می کند و باید در مرحله بعد m-file را دقیقا با همین نام ذخیره کنیم . بنابراین m-file را با نام add ذخیره می کنیم .

همان طور که مشاهده کردید ، خط اول ، ساختار تابع را مشخص می کند و در خط های بعدی تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روابط بین ورودی ها و خروجی را تعریف کنیم که در این مثال تنها یک جمع ساده می باشد .

پس از ذخیره کردن m-file دیگر کاری با آن نداریم . باید دقت کنید که اگر بخواهید این m-file را با گزینه Save and run در بالای پنجره ، اجرا کنید با یک خطا مواجه می شوید زیرا این m-file یک تابع است .

اکنون باید تابع ساخته شده را تست کنیم . دستور زیر را در پنجره Command می نویسیم (و یا در یک m-file دیگر) :

B=2;
C=3;
A=add(B,C)

نتیجه :

A =
 
   5

نکته :

باید m-file تابع درون Current folder و یا سایر مسیرهای مشخص شده برای متلب باشد . در غیر این صورت ، متلب یک پیغام خطا را نمایش می دهد . این پیغام خطا به این دلیل است که متلب نمی تواند m-file با نام add را پیدا کند .

نکته :

 در دستور فوق مشاهده کردیم که نام هایی که برای ورودی و خروجی تابع add استفاده کردیم (A و B و C) با نام های درون خود کدهای تابع add متفاوت است (x و y و z) . بنابراین احتیاجی نیست که نگران نام های به کار رفته در ساختار تابع باشید و از هر نام دلخواهی برای ارجاع به تابع می توانید استفاده کنید .

  
Save و load کردن متغیرها در متلب :
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب

Save و load کردن متغیرها در متلب :

مرجع

گاهی اوقات شما می خواهید work sapce خود را ذخیره کنید. یعنی بر فرض برنامه ای را اجرا کرده اید و خروجی های آن که الان داخل work space هستش رو می خواهید ذخیره کنید. این کار با دستور save انجام میشه.

فرض کنید در داخل work space متغیرهای زیر وجود داره:

a=2

b=-1

حال می خواهید work space را ذخیره کنید. از دستور زیر استفاده کنید:

save نام فایل

نام فایل ، در واقع اسم فایلی است که قراره دو متغیرهای درون work space در اون ذخیره بشه. من اسم فایلم رو می گذارم data :

>>save  data

 

با این دستور فایلی به نام data و با پسوند mat. در داخل current diectory شما ایجاد خواهد شد که دو متغیر a و b داخل آن هستند. حالا با خیال راحت میتونیم work space رو با دستور clear پاک کنیم.

پسوند mat. مخصوص برنامه متلب بوده و با هیچ برنامه دیگری باز نمیشه. پس اگر که شما فایلی با پسوند mat داشته باشید وبخواهید اون رو باز کنید حتما نیاز به متلب خواهید داشت.

اما چگونه متغیرهایی را که ذخیره کرده ایم، فرا خوانی کنیم؟ این کار با دستور load انجام میشه:

load  نام فایل

در نتیجه باید بنویسیم:

>>load data

با این دستور میبینید که دو متغیر a و b به داخل workspace اضافه شدند.

نکته اول: اگر که میخواهید فایل را با پسوند mat. ذخیره کنید نیازی نیست که در دستور save بعد از نام فایل پسوند را هم بنویسید. یعنی دو دستور زیر تفاوتی با یکدیگر ندارند:

>>save data

یا

>>save data.mat

اگر بخواهید هنگام ذخیره سازی فقط برخی متغیرها رو ذخیره کنید کافی است در دستور save پس از نام فایل با فاصله نام متغیرهای مورد نظر خود را بنویسید. با این کار فقط آن متغیرهایی که شما نوشته اید درون فایل ذخیره خواهند شد. در حال حاضر دو متغیر a وb درون workspce هستند. من فقط میخواهم b را ذخیره کنم:

>>save data b

یا

>>save data.mat b

در هنگام load کردن هم می توانید برخی متغیرها را فراخوانی کنید. فرض کنید درون فایلی با نام result سه متغیر a و b و c ذخیره شده اند. با دستور زیر فقط متغیر c به داخل workspce بر می گردد:

>>load result c

یا

>>load result.mat c

تمامی این دخیره سازی ها و باز خوانی ها در current directory جاری انجام می شود. اما فرض کنید که current directory فعلی شما \:c می باشد و شما می خواهید متغیرهای داخل workspace را درون درایو \:D ذخیره کنید. در این حالت باید مسیر ذخیره سازی و یا فراخوانی را در دستورات save  یا load بنویسید:

نکته: در این حالت در هنگام ذخیره سازی و بازخوانی حتما باید پسوند mat. را بنویسیم.

>>save('D:\data.mat')

این دستور فایلی به نام data.mat درون درایو D می سازد که کل متغیرهای worksapce درون آن هستند.

>>save('D:\data.mat','a')

این دستور فایلی به نام data.mat درون درایو D می سازد که فقط متغیر a درون آن می باشد.

>>load('E:\test\result.mat')

این دستور فایلی به نام result.mat را که درون پوشه test در درایو E می باشد را باز می خواند.

>>load('E:\test\result.mat','a','b')

این دستور تنها متغیرهای a و b را از درون فایلی به نام result.mat که درپوشه test در درایو E می باشد  باز می خواند.

اما همانطور که گفته شد فایل با پیوند mat. را تنها برنامه متلب می تواند باز کند. اما شاید شما بخواهید فایلی با پسوند dat یا txt ایجاد کنید که مثلا بتوانید با Notepad آن را باز کنید. با دستور زیر این کار را انجام می دهیم:

>>save پسوند.نام فایل -ascii

عبارت ascii- جزو syntax دستور می باشد و باید آن را بنویسیم.

>>save data.dat -ascii

حال با خیال راحت می توانیم workspce را پاک کنیم. برای فراخوانی نیز از دستور load استفاده می کنیم:

>>load data.dat

توجه کنید که عبارت ascii- فقط در هنگام save نوشته می شود.

اما اتفاق مهتری افتاده است. می بینید که با فراخوانی داده ها دیگر متغیرهای a و b به داخل workspace باز نگشته اند و متغیری با همان نام فایل ذخیره شده باز گشته است که مقدار عددی متغیرها در داخل آن به صورت ستونی قرار گرفته اند. پس باید حواسمان باشد که در این حالت دیگر متغیرهای ما از بین خواهند رفت.

اگر بخواهیم در هنگام ذخیره سازی تنها برخی از متغیرها را ذخیره کنیم باید همانند قبل بعد از نام فایل نام آن متغیرها را بنویسیم:

>>save data.dat a -ascii

با این دستور تنها متغیر  a  ذخیره می شود. نکته مهمتر این است که دیگر نمی توانیم مثل قبل در هنگام load کردن برخی از متغیرها را فراخوانی کنیم چراکه اساسا دیگر متغیری وجود ندارد که بخواهیم آن را فراخوانی کنیم. چرا که در این حالت تنها یک متغیر با نام همان فایل ذخیره شده باز می گردد.

>>load data.dat

اگر بخواهیم ذخیره سازی در درایو دیگری صورت بگیرد باید مثل قبل آدرس را نیز بنویسیم. به دستورات زیر توجه کنید:

 >>save('D:\data.dat','-ascii')

با این دستور فایلی به نام data.dat درون درایو D ایجاد می گردد.

>>save('E:\test\result.txt','b','-ascii')

با این دستور فایلی به نام result.txt درون پوشه test در درایو E ذخیره می شود که تنها مقدار متغیر b را درون خود دارد.(توجه کنید که تنها مقدار عددی متغیر b را درون خود دارد و خود متغیر b ذخیره نمی شود.)

>>load('F:\test\data.txt')

با این دستور فایلی به نام data.txt از داخل پوشه test از درایو F فراخوانی می شود.

نکته: اگر درون current directory جاری سه فایل با نامهای data.mat و data.dat و data.txt وجود داشته باشد دستور load data فایل data.mat را فراخوانی خواهد کرد. برای فایلهای با پسوند دیگر حتما هنگام دخیره سازی و فراخوانی باید پسوند نوشته شود.


 
استفاده کردن از یک mfile داخل محیط سیمولینک simulink
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب ، simulink-سیمولینک

استفاده کردن از یک mfile داخل محیط سیمولینک simulink

ابتدا از سیمولینک باید گزینه user defined function و بعد matlab function را انتخاب کنیم و به داخل فایل سیمولینک ببریم این بلوک یک ورودی و یک خروجی دارد و اگر لازم باشد چند ورودی چند خروجی داشته باشیم از بلوکهای mux و demux استفاده می‌کنیم.


 
استفاده از Mfile در داخل سیمولینک برای دادن مقادیر اولیه به بلوک‌های سیمولینک
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب ، simulink-سیمولینک

استفاده از Mfile در داخل سیمولینک برای دادن مقادیر اولیه به بلوک‌های سیمولینک

استفاده از Mfile در داخل سیمولینک برای دادن مقادیر اولیه به بلوک‌های سیمولینک

مخصوصا در سیستم‌های گسسته برای دادن مقدار به ثابت زمانی به طور همزمان به تمام بلوک‌ها

ابتدا از Simulink گزینه Ports & Subsystems را اانتخاب کرده و بعد بلوک Subsystem را به داخل فایل سیمولینک مورد نظر می‌بریم. در انجا روی بلوک کلیک کرده و محتویات ان که یک In1 و Out1 و سیم رابط هست را پاک می‌کنیم. دوباره به فایل سیمولینک برگشته وروی بلوک Subsystem کلیک راست کرده و گزینه Block Property را می‌زنیم و در انجا منوی Callbacks را انتخاب کرده و از میان گزینه‌های Callback functions list گزینه OpenFcn‌را برگزیده و نام Mfile‌ای را که می‌خواهیم قبل از اجرای سیمولینک اجرا شود در انجا می‌نویسیم. حال کافی است که قبل از هر اجرای سیمولینک روی این بلوک دوبار کلیک کنیم تا مقدار اولیه دادن انجام شود. 
m-file ها در متلب matlab:
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب

m-file ها در متلب matlab:

مرجع

m-file ها در متلب :

چنانچه بخواهید برنامه ای طولانی و پیچیده بنویسید ، دیگر پنجره Command جوابگوی نیاز شما نیست و به محیطی فراتر از آن برای نوشتن دستورات و تصحیح کردن آنها نیاز دارید . متلب برای این گونه موارد امکان ساخت m-file ها را فراهم کرده است . شما می توانید در یک m-file تمامی دستورات خود را نوشته و تنها بر روی یک دکمه گرافیکی کلیک کرده و سپس نتیجه اجرای دستورات را در پنجره Command ببینید .

ساخت یک m-file در متلب :

برای ساخت یک m-file جدید می توانید از هر یک از روش های زیر استفاده کنید : 
1- در بالای پنجره اصلی نرم افزار متلب بر روی گزینه New script کلیک کنید . این گزینه به شکل matlab photo 10 می باشد . 
2- با نگه داشتن کلید Ctrl و فشار دادن کلید N از کیبورد ، این کار را انجام دهید . 
3- در پنجره Command بنویسید edit و سپس کلید enter از کیبورد را فشار بدهید . 
هر یک از روش های بالا را که انتخاب کنید ، نتیجه این است که متلب یک پنجره خالی باز می کند که می توانید در آن دستورات خود را اجرا کنید . 
توصیه می شود اولین دستوری که در یک m-file می نویسید ، دستور clear all باشد تا تمامی متغیرهایی که قبلا در متلب تعریف شده است را پاک کند و اختلالی در روند اجرای برنامه ایجاد نشود . 
باید دقت داشته باشید که در نرم افزار متلب ، m-file ها برای دو هدف اصلی به کار می روند ، کاربرد اول آن نوشتن برنامه های پیچیده وطولانی و کاربرد دوم آن ساخت تابع می باشد . ساخت تابع با استفاده از m-file را در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد . در این مبحث تنها در مورد نوشتن برنامه در m-file ها صحبت خواهیم کرد . 
پس از آنکه دستورات برنامه را در m-file نوشتیم ابتدا باید با استفاده از گزینه Save در بالای همان پنجره m-file ، آن را ذخیره کنیم . همچنین با نگه داشتن کلید Ctrl و فشار دادن کلید S ، می توانید این کار را انجام دهید . 
سپس برای اجرای برنامه باید بر روی گزینه Save and run که به شکل  می باشد کلیک کنید تا نتایج برنامه در پنجره Command نمایش داده شود . همانطور که از نام این گزینه مشخص است ، این گزینه عمل ذخیره کردن را هم انجام می دهد یعنی اگر تغییراتی در برنامه ایجاد کنید و سپس بر روی این گزینه کلیک کنید ، این تغییرات در m-file ذخیره می شود . اگر قبلا فایل ذخیره نشده باشد ابتدا از شما می خواهد که نامی برای آن انتخاب کرده و سپس آن را ذخیره کنید . 
m-file ها دارای پسوند m می باشند (به عنوان مثال : program.m) .

اجرای دستورات درون یک m-file بدون باز کردن آن :

حتی بدون باز کردن یک m-file نیز می توان برنامه نوشته شده در آن را اجرا کرد . برای این منظور باید ابتدا پنجره Current Folder به گونه ای باشد که فولدر حاوی m-file مورد نظرمان را نمایش بدهد . مثلا فرض کنید نام m-file حاوی برنامه ، program.m باشد بنابراین باید نام فایل program.m را در پنجره Current Folder ببینیم . سپس تنها کافی است که در پنجره Command بنویسیم program و سپس کلید enter از کیبورد را فشار دهیم . دقت شود که نباید پسوند .m نوشته شود . نتیجه اجرای دستورات در پنجره Command نمایش داده خواهد شد .

نوشتن توضیحات در m-file :

زمانی که یک برنامه طولانی بنویسید ، به دلیل حجم زیاد دستورات ، ممکن است بخشی از روند برنامه نویسی را فراموش کنید . گذشت زمان نیز بسیار تاثیرگذار است و گاهی آن قدر از زمان نوشتن برنامه گذشته است که خود برنامه نویس مجبور می شود برنامه را بارها بخواند تا درک کند که از چه روش هایی استفاده کرده است و گاهی نوشتن یک برنامه جدید به صرفه تر است و زمان کمتری نیاز دارد . بر حسب تجربه ثابت شده است که با استفاده از 2 تکنیک زیر می توان این مشکل را تا حد زیادی برطرف کرد . 
1- انتخاب هوشمندانه نام متغیرها به گونه ای که هدف استفاده از آنها را بتوان از نامشان به طور کامل درک کرد . 
2- می توانیم هنگام نوشتن برنامه ، توضیحاتی را در کنار کدها بنویسیم تا با خواندن آنها خود برنامه نویس یا هر شخص دیگری به راحتی درک کند که روش های استفاده شده در برنامه چیست .

در متلب چنانچه از علامت درصد ((%)) استفاده کنیم ، تمامی نوشته های بعد از علامت درصد به صورت توضیح در نظر گرفته می شوند . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

x=2
% www.kelidestan.com
y=3

نتیجه :

x =
   2
 
y =
   3

همان طور که مشاهده می کنید ، www.kelidestan.com به عنوان دستور در نظر گرفته نشده و در خروجی نیز نمایش داده نشده است .

باید دقت داشته باشید که متلب نوشته های بعد از علامت درصد را تنها در خط فعلی به صورت توضیح در نظر می گیرد و نوشته های خط بعد را به صورت دستور (نه توضیح) در نظر می گیرد . بنابراین چنانچه بخواهیم توضیحاتی را در چند خط پشت سرهم بنویسیم باید در ابتدای هر کدام از آن خط ها از علامت درصد استفاده کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

x=2
% www.kelidestan.com
% this is a simple code
y=3

نتیجه :

 x =

   2
 
y =
 
   3 
تغییر شماره عددی تمام footnoteها از حالتی که مقابل کلمه نوشته شده اند به حالت با
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

تغییر شماره عددی تمام footnoteها از حالتی که مقابل کلمه نوشته شده اند به حالت بالانویس

ممکنه خیلی وقتها این کار رو کرده باشین که شماره عددی یک footnote را در ورد word که مقابل کلمه مدنظر شما نوشته شده است بخواهید به صورت بالانویس در بیاورید که البته کار سختی هم نیست. ولی اگر بخواهید این کار را برای مثلا هزار تا انجام دهید کار فوق العاده سختی و زمان بری خواهد بود بعد از 1 دقیقه یاد میگیریم چه جوری این کار رو در 1 دقیقه انجام دهیم مراحل کار به صورت زیر است:

 

الف- انتخاب شماره یکی از فوت نوتها به دلخواه

ب- کلیک راست و انتخاب گزینه style

ج- انتخاب select text with similar formating

د- گرفتن همزمان ctrl +D و بعد انتخاب superscript

البته من اینها رو در ورد 2010 و 2007 امتحان کردم ودر بقیه نمیدونم! 
فرق دستور size با length
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب

ممکن است در برنامه نویسی با نرم افزار متلب matlab برای گرفتن اندازه یک بردار از دستور سایز استفاده کرده و حاصل را در متغیری بریزید و برنامه شما جواب ندهد و علتش را هم به سادگی پیدا نکنید! احتمالا جواب در فرق دستور  size  با length  نهفته است دستور size دو عدد میدهد که درواقع تعداد سطر و ستون را میدهد و بردار را هم به چشم ماتریس میبیند ولی دستور length فقط یک عدد که اگر ماتریس باشد تعداد ستونهای آن و اگر بردار باشدتعداد اعضای آن بردار را میدهد. البته اگر از دستور size به فرم های زیر استفاده کنید باز یک عدد خواهید گرفت که دستور اولی تعداد سطرها و دستور دومی تعداد ستونها را میدهد. 

 

size(x,1)

size(x,2)


 
خواندن فایلهای نرم افزارهای دیگر توسط متلب ( باز کردن فایلهای اکسل توسط متلب)
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب

خواندن فایلهای نرم افزارهای دیگر توسط متلب ( باز کردن فایلهای اکسل excel توسط متلب matlab)

برای باز کردن تصویر توسط متلب و همچنین اضافه کردن نویز به تصویر از دستورات زیر استفاده کنید

>>imread

>>imnoise

برای باز کردن فایلهای اکسل excel توسط متلب matlab میتوانید از دستور زیر استفاده کنید

 

y=xlsread('I:\AirpassTSM.xlsx');

 

مطالب تکمیلی زیر را هم از این لینک برداشتم

سوال

یه سری مختصات رو در فایل اکسل وارد میکنیم میخواهیم نرم افزار مطلب اونارو بخونه و شکل برامون رسم کنه

بصورت گره اند چه باید بکنم میشه کمکم کنی؟

 

جواب

نرم افزار MATLAB متلب یک تابع دارد به نام xlsread که می تواند یک فایل excel را بخواند. البته این تایع با کلمات فارسی مشکل دارد. البته با رقم به خوبی کار می کند.

شما کافی است مسیر فایل را در ورودی بدهید و متلب فایل را خوانده و به صورت یک ماتریس به ما می دهد. ماتریس خوانده شده هنوز نیاز به کار دارد تا داده های اصلی را بدهد.

 

پیشنهاد من ایجاد یک متغیر دلخواه در متلب است و باز کردن این متغیر 

سپس دیتا را از اکسل ، کپی کنید و بیاید در پنجره متغیر و راست کلیک کنید و گزینه یکی بعد از paste را بزنید که مخصوص اکسل طراحی شده است. 
نیم فاصله در ورد word
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اگردرورد 2010 ازctrl +shift +2 یا ctrl +shift +4 استفاده شود (ترجیحا اولی! اگر فهمیدین چرا؟) نیم فاصله درستی زده میشود که هم باعث میشود عمل  replace درست انجام شود و هم کلمه  اخر سطر را با یک خط فاصله دو تیکه نمیکند بلکه کلا به سطر بعد میبرد پس از

 - + CTRL استفاده نکنید

 


 
جستجوی جامع (سرچ در دیتابیسها به جای سرچ در انتشارات خاصی مثل IEEE یا الزویر)
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: سرچ علمی

برای جستجوی یک مقاله به جای سرچ در سایتهایی مثل الزویر یا IEEE یا هر سایت دیگری مشابه اینها که فقط مقالات منتشر شده توسط انتشارات خودشان رو جستجو میکنند بهتر اسا از دیتابیسها برای سرچ استفاده کنید که همزمان چند تا از انتشارات را سرچ میکنند و لازم نیست شما یکبار در IEEE و یکبار در الزویر و بار دیگر در جاهای دیگر جستجوی خود را تکرار کنید یک تعداد از این دیتابیسها در زیر لیست شده اند که معمولا شامل الزویر و IEEE و ... هستند

  http://www.scopus.com/

http://academic.research.microsoft.com/

http://sub3.webofknowledge.com

http://old.daneshyar.net/

لینک زیر هم یک سری دیتابیس دارد

http://www.sut.ac.ir/lib/showpage.aspx?id=10

http://www.sut.ac.ir/lib/links.aspx

پی نوشت: این مطلب رو برای این گذاشتم که دیدم خیلیها حتی در دوره های تحصیلات تکمیلی هم این موضوع رو نمیدونن اگر شما میدونین بر ما ببخشایید


 
پیدا کردن ریشه های یک معادله توسط متلب (matlab)
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب

برای پیدا کردن ریشه های معادله ax^2+bx+c=0 از دستور زیر استفاده میشود.

>>roots([a b c])


 
علت یکی نبودن محاسبه دستی واریانس با دستور متلب matlab
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب

دستور var در متلب matlab واریانس را محاسبه میکند ولی به جای تقسیم بر N بر N-1 تقسیم میکند برای همین جواب دستور فوق با جوابی که شما به صورت دستی به دست میآورید فرق خواهد داشت برای حل این مشکل کافی است تا دستور فوق را به صورت زیر استفاده کنید

 

>>var(x,1)

دقت شود که اگر x ماتریس باشد این دستور واریانس هر ستون را محاسبه میکند یعنی به تعداد ستونها عدد میدهد

نکته بعدی: دستور cov در متلب نیز همین مشکل را دارد.


 
ضرب کردن دو تا چندجمله ای در متلب
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: matlab-متلب

برای ضرب کردن دو تا چند جمله ای در متلب matlab از دستور conv به صورت زیر استفاده میکنیم.

 (s^2 +s+1)*((2s^2+2s+1)

>>conv([1,1,1],[2,2,1])


 
شماره گذاری فارسی صفحات در ورد Word 2007 & 2010
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

مرجع

 شماره گذاری فارسی صفحات در ورد  Word 2007 & 2010:

به صورت معمول از Insert گزینه Page Number را بزنید تا برای شما صفحه گذاری انجام شود. اگر شماره صفحه بندی انگلیسی بود شماره یکی از صفحات را انتخاب ( های لایت ) کنید تا آبی شود.

 سپس کلید های Ctrl+Shift سمت راست صفحه کلید را بزنید تا شماره بندی فارسی شود!!!

برای تبدیل صفحه بندی به انگلیسی کلید های Ctrl+Shift سمت چپ صفحه کلید را بزنید...


 
خلاصه بردن رفرنسها از endnote به mendeley و برعکس (انتقال اطلاعات از Mendeley به
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی ، رفرنس دهی اتوماتیک ، endnote-اندنوت

بعد از خواندن پستهای قبلی بایستی کامل بلد باشین اینجا خلاصه اش را دوباره مینویسم

 

در mendeley برای export به endnote بعد از انتخاب مراجع دلخواه باید روی export کلیک کرده و با پسوند xml  ذخیره کنیم

در mendeley برای import از endnote باید روی import کلیک کرده و فایل مورد نظر را که باید xml باشد وارد کنیم

در endnote برای export به mendeley بعد از انتخاب مراجع دلخواه باید روی export کلیک کرده و با پسوند xml  ذخیره کنیم

در endnote برای import از mendeley باید روی import کلیک کرده و فایل مورد نظر را که باید xml باشد وارد کنیم مهمترین نکته اش که خیلی من براش وقت گذاشتم تا پیداش کردم این هست که باید در گزینه import option حتما endnote generation XML را انتخاب کنید نه  endnote XML را

نکته بعدی: هر چی که در قسمت note بنویسین به عنوان یادداتش برای خودتان عینا از هر کدام از نرم افزارها به دیگری منتقل میشود

نکته: من در یک ورژن مندلی دیدم که قسمت import نداره از "اد فایل" استفاده کردم و حتی در endnote هم از این گزینه استفاده کردم و جواب داد

 
بردن رفرنسها از endnote به mendeley و برعکس(انتقال اطلاعات از Mendeley بهEndnote
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی ، endnote-اندنوت ، رفرنس دهی اتوماتیک

از سایت مندلی

 مرجع

You can import and export bibliographic entries from Mendeley to EndNoteTM and other reference management software.

EndNote to Mendeley

To export your EndNoteTM library for use in Mendeley, click "File" and then "Export." Set the output style to "RIS" and save it as an "XML" file.

In the Mendeley menu, select File --> Add Files... and choose the "XML" file you have exported from EndNote. Click on "Open." Your imported EndNote collection will then appear in your Mendeley library

EndNote collection will then appear in your Mendeley library.

Mendeley to EndNote

To save your Mendeley library for importing into EndNoteTM in the Mendeley desktop version menu, click on the File --> Export... You can then choose "EndNote XML" (or "RIS" or "BibTeX") to export your Mendeley library into EndNote or other reference management software.

In EndNote, click "File" and then "Import." Click the "Choose File" button and select the file you just exported from Mendeley. Set Import Option to match your exported Mendeley file, and click "Import

 


 
بردن رفرنسها از endnote به mendeley (انتقال اطلاعات از Mendeley به Endnote
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی ، endnote-اندنوت ، رفرنس دهی اتوماتیک

To import your EndNote library, you need to first export your references to an 'EndNote XML' file and then import that into Mendeley Desktop

 1. In EndNote, select the references that you want to import into Mendeley Desktop, and click File > Export...
 2. In the window that appears, there is a box labeled 'Files of type:', in that box select 'XML (*.xml)'
 3. Choose a name for the file and click the 'Save' button
 4. Open Mendeley Desktop and click File > Add Files
 5. Select the file which you exported from EndNote and click Open

In addition to the EndNote XML format, you can also export references to Bibtex and RIS format in EndNote which Mendeley Desktop can also import. In EndNote select Edit > Output Styles > Open Style Manager. Check the 'Bibtex Export' and 'RefMan (RIS) Export' options in the list that appears then close the window. Then go to File > Export... and select the 'Text File' type. In the box labeled Output Style, select either Bibtex Export or 'RefMan (RIS) Export'. In the filename field, enter a name ending in ".bib" for Bibtex or ".ris" for RIS export and click 'Save'

 
معرفی ۵ نرم افزار برتر مدیریت Citation و رفرنس دهی
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی ، endnote-اندنوت ، رفرنس دهی اتوماتیک

این مطلب رو از اینجا برداشتم  که اقای ارمین کامفیروزی نوشتن و حتی یک فایل ویدئویی برای اموزش MENEDELY اماده کردن که هم تو سایتشون هست هم تو یو تیو ب امروزه کمتر کسی یافت می شود که برای تکمیل قسمت منابع و مراجع تحقیق خود شروع به نوشتن دستی آنها بکند و مدام مراقب کم و زیاد شدن نقطه و کاما و فاصله و حفظ ترتیب ذکر منابع و حذف و اضافه و تصحیح کردن آن ها در متن و در قسمت منابع و … باشد!! این کار را نرم افزارهای مدیریت استناد (Citation Management Software) انجام می دهند.   اگر شما نیز می خواهید با روش صحیح، تحقیق خود را انجام دهید و منابع و ماخذ تحقیق خود را دقیق، سریع، اصولی و حرفه ای تهیه نمایید پس با ما همراه باشید.   تا کنون چند روش و نرم افزار مدیریت رفرنس دهی را به صورت پراکنده معرفی کردیم و آموزش مقدماتی آنها را دادیم. اما اگر بخواهیم نگاهی جامع تر به این نرم افزارها بیندازیم و بهترین آنها را معرفی کنیم می توانیم به چند نرم افزار بسیار قدرتمند اشاره کنیم.   پس از بررسی که در بین حدود ۳۰ نرم افزار مختلف در این زمینه داشتیم ۵ نرم افزار از نظر ما بالاترین امتیاز را داشتند. خصوصیات مشترکی که در انتخاب این برترین ها مد نظر قرار دادیم عبارتند از: قابلیت اجرا در محیط ویندوز و سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز امکان اتصال به نرم افزار Office Word پشتیبانی از فرمت های رایج رفرنس دهی قیمت مناسب و یا رایگان بودن سرویس های اصلی شناخته شده بودن و مقبولیت در بین محققان سهولت کار و دارا بود واسط کاربری مناسب قابلیت کارکرد آفلاین در زمان عدم دسترسی به اینترنت پشتیبانی از Encodingهای رایج در زبان فارسی از جمله UTF-8 لیست نرم افزارهای موجود در زمینه مدیریت رفرنس ها در این جدول قابل مشاهده است. در ادامه به معرفی ۵ نرم افزار برتر از دید وب سایت دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیکی خواهیم پرداخت.   Citation Management Software Aigaion Bookends JabRef Qiqqa Scholar's Aid Bebop Citavi Jumper 2.0 refbase Sente BibDesk CiteULike KBibTeX RefDB Wikindx Biblioscape Connotea Mendeley Reference Manager WizFolio BibSonomy Docear Papers Referencer Zotero Bibus EndNote Pybliographer RefWorks   
به دلیل اینکه برخی از این نرم افزار ها با هم سازگار نیستند به شدت توصیه می شود پیش از شروع کار و یا پیچیده و سنگین شدن متنتان نرم افزار مورد نظر خود را انتخاب کنید چون بعدا Switch کردن به یک نرم افزار دیگر زیاد راحت نخواهد بود و شاید مجبور شوید بخشی زیادی از کارتان را دوباره تکرار کنید. 
۱- Mendeley: رتبه اول لیست ما را مندلی به خود اختصاص می دهد که میتوان آن را محبوبترین نرم افزار مدیریت رفرنس دهی نامید. - قیمت برای استفاده های عادی رایگان - بیش از ۱۶۰۰ نوع استایل رفرنس دهی - بهره مندی از حساب آنلاین جهت به روزرسانی، Sync و Backup اطلاعات - سازگار با سیستم عامل های Linux – MAC – iOS - سازگاری کامل با: Windows Word 2003, 2007, 2010 Mac Word 2008, 2011 OpenOffice 3.2 BibTeX - امکان وارد کردن مستقیم اطلاعات Cite به راحتی از هر جا حتی یک صفحه اینترنتی با یک کلیک - سهولت استفاده زیاد و واسط کاربری بسیار عالی - استخراج اطلاعات متادیتا از PDF به صورت مستقیم - دارای Open API برای Web Developerها - امکان Highlite و نت گذاری در PDFها - امکان اتصال به ده ها موتور جستجو و پایگاه داده معتبر برای دریافت مستقیم اطلاعات رفرنس:   
ACM Portal 
Copac 
ISI Web of Knowledge 
RePEc 
ACS Publications 
DBLP 
JSTOR 
SAGE 
AIP Scitation 
EBSCO 
Lancet Journals 
ScienceDirect 
Amazon 
GBV 
MyOpenArchive 
ScienceMag 
APS 
Google BookSearch 
NASA ADS 
Scirus 
APA PsycNET 
Google Scholar 
Nature 
Spires 
arXiv 
IACR ePrints 
OpticsInfoBase 
SpringerLink 
BioMedCentral 
IEEE Xplore 
OvidSP 
SSRN 
BioOne 
Informaworld 
PLoS 
Wikipedia 
CiNii 
IngentaConnect 
PNAS 
Wiley Online Library 
CiteseerX 
INIST / CNRS 
PubMed 
WorldCat 
CiteULike 
Institute of Physics 
Refdoc 
Zetoc   * این نرم افزار از طرف وب سایت دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیکی به دانشجویان و محققان توصیه می شود. 
** بخش پشتیبانی و رفع اشکال در مورد این نرم افزار در انجمن 
۲- Zotero:   رقیب قدرتمند Mendeley که طرفداران بسیار زیادی دارد نرم افزار زوترو میباشد. محیط کاربری آسان و امکانات گسترده ای که این نرم افزار به شما می دهد در کنار امکاناتی از قبیل دارا بودن افزونه اتصال به مرورگرهای Chrom و Firefox باعث می شود در هر محیطی که هستید تنها با چند کلیک ساده مرجع مورد نظر خود را به لیستتان اضافه کنید. این نرم افزار فضای آنلاین نیز به کاربران می دهد تا برای آپدیت و Sync کردن و پشتیبان گرفتن از اطلاعات خود مشکلی نداشته باشند.  این نرم افزار نیز قابلیت اتصال به بیش از صدها سایت ها و کتابخانه را دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:   Aleph SirsiDynix ProQuest Amicus TLC/YouSeeMore PubMed BiblioCommons Voyager Cambridge University Press Dynix and WorldCat. Oxford University Press Encore  EBSCO Project MUSE Mango IEEEXplore ScienceDirect (Elsevier) InnoPAC JSTOR SpringerLink Primo Google Scholar Taylor and Francis     * این نرم افزار نیز از طرف ما به دانشجویان و محققان توصیه می شود.   
۳- EndNote: سومین نرم افزار پرطرفدار و حرفه ای از این لیست نرم افزار EndNote می باشد که پیش تر در این قسمتآموزش آن را قرار داده ایم. این نرم افزار رایگان نیست اما در ایران نسخه های مختلف آن به راحتی یافت می شود و بدون مشکل می توان از آن استفاده کرد. یادگیری این نرم افزار در ابتدا ممکن است کمی پیچیده و گیج کننده باشد اما مسلما ارزش یادگرفتن را دارد. شهرت نرم افزار و عمومیت آن تا حدی است که بسیاری از سایت ها و کتابخانه ها در فرمت خروجی اطلاعات خود بخشی را نیز به این نرم افزار اختصاص داده اند. اتصال به سایت ها و پایگاه های علمی مختلف از جمله Google Scholar و پشتیبانی از استایل های بسیار متنوع رفرنس دهی کار را برای بسیاری از کاربران راحت کرده است.   تجربه های شخصی استفاده از نسخه X5 بروز اختلالات در زمان کارکردن به خصوص وقتی رفرنس ها زیاد باشد را نشان می دهد. پیشنهاد می شود در صورتی که در کل متن شما به تعداد کم مثلا ۲۰ بار قرار است رفرنس بدهید از این نرم افزار استفاده کنید چون در تعداد بالا چندین بار Crach میکند و سرعت آن به شدت افت پیدا میکند اما برای حجم کمتر مناسب است.     
۴- Citavi: 
  
این نرم افزار پیش تر نیز معرفی شده است. شاید محبوبیت Citavi به اندازه نرم افزارهای قبل نباشد اما تقریبا سعی کرده همه چیز داشته باشد!   برخی از ویژگیهای نرم افزار Citavi به شرح زیر است: طراحی مبتکرانه و کارآمد (منوی ناوبری در چپس، ویرایش در وسط و نمایش در راست) استفاده از منوی پیش نمایش جهت مشاهده مستقیم صفحات وب، PDF ، تصاویر و … در برنامه ارائه راهنمای سریع در حین کار با برنامه امکان جستجو و پیمایش بیش از ۴۰۰۰ منبع آفلاین و آنلاین جستجوی بانک داده جستجو در (بزرگترین سایت کاتالوگ آنلاین) جستجوی کتابخانه مورد نظر خود از طریق نرم افزار (در صورت وجود در نرم افزار) امکان مقایسه منابع موجود با ورودی و تطابق آنها اضافه کردن دستی رفرنس ها در قالب ۳۵ استاندارد ساخت رفرنس یک منبع با دادن ISBN یا DOI یا PubMed ID و دریافت چکیده و کلید واژه ها و …. جمع آوری رفرنس های آنلاین با استفاده از افزونه Picker در مرورگر به دست آوردن ISBN با استفاده از بارکدی که از طریق گوشی شما از یک کتاب گرفته می شود وارد کردن رفرنس از برنامه های دیگر مانند و و … حذف موارد مشابه از مجموعه منابع داخل نرم افزار جمع آوری اطلاعات فایلهای PDF و تنظیم آنها به صورت رفرنس دریافت Full Text مقالات از اینترنت ذخیره منابع در یک فولدر و استخراج از نرم افزار تبدیل صفحات وب به PDF ارزیابی و اصلاح مشکلات گرامی و املایی و …. محتوای نرم افزار و….. 
نسخه رایگان این نرم افزار اکثر نیازهای کابران را مرتفع می سازد و تا ۱۰۰ رفرنس نیز در هر متن امکان استفاده دارد و می توانید مستقیما از سایت سازنده دریافت کنید. نسخه Pro این نرم افزار رایگان نیست و وب سایت دانشجویان نیز به دلیل رعایت موازین کپی رایت از قرار دادن نسخه کامل آن معذور است. اما مستقیما نسخه رایگان آن را از سایت سازنده می توانید دریافت کنید: Download Citavi Free 
  
۵- RefWorks:   این نرم افزار با اینکه خصوصیات مشترک و اولیه ما را برای ارزیابی نداشت اما به دلیل محبوبیتی که در کنار نرم افزارهای قبل در زمینه مدیریت Citation پیدا کرده است معرفی نموده ایم. دو نکته منفی از دید ما به روز نبودن نرم افزار و جامعیت نداشتن آن از لحاظ اتصال با کتابخانه ها و سایت های مختلف می باشد. راحتی و سهولت نصب و استفاده از این نرم افزار نیز امتیاز کمتری از نظر ما داشته است. اما در مجموع در بین محبوب ترین و قدرتمند ترین نرم افزارهای مدیریت استناد (Citation) قرار دارد.   
در این جدول نیز که در سایت Mendeley آمده است مقایسه ای بین برخی دیگر از این نرم افزارها انجام شده است: 

منبع جدول: http://www.mendeley.com/compare-mendeley/ 
این مطالب نیز ممکن است برای شما مفید باشند: آموزش و راهنمای استفاده از EndNote معرفی نرم افزار Citavi Pro – قدرتمندترین نرم افزار مدیریت رفرنس ها رفرنس نویسی در نرم افزار Word بدون استفاده از ابزارهای جانبی آموزش کامل ویدئویی نرم افزار مدیریت رفرنس Mendeley 
  امیدواریم این مطلب برای دانشجویان و محققین مورد استفاده قرار بگیرد. نظرات و پیشنهادات خود را برای بهتر کردن این مطلب مطرح کنید.   تهیه کننده: آرمین کامفیروزی


 
وارد کردن اطلاعات یک منبع (مقاله، کتاب و ...) به صورت اتوماتیک به مندلی و اندنوت
ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی ، endnote-اندنوت ، رفرنس دهی اتوماتیک

وارد کردن اطلاعات یک منبع (مقاله، کتاب و ...) به صورت اتوماتیک به مندلی mendeley و اندنوت endnote

 کافی است در googlescholar یا جاهای دیگر سرچ کنید برای هر کدام از نتایج جستجو یک کلمه cite دارد که اگر روی ان کلیک کنید  و بعد روی گزینه  Import into EndNote کلیک کنید یک فایلی ذخیره میشود که اگر روی ان فایل کلیک کنید تمام مشخصات مقاله مورد نظر به اندنوت اضافه میشود و اگر در همان صفحه گوگل اسکولار بعد از کلیک بر روی cite بر روی Import into RefMan کلیک کنید یک فایل با پسوند RIS ذخیره میکند که با drag کردن ان به مندلی مشخصات مقاله مذکور در مندلی اضافه میشود و نیازی به وارد کردن اطلاعات مقاله یا کتاب به صورت دستی نیست.

نکته مهم این است که پارسال شما برای دیدن همین کلمه cite بر روی نتایج گوگل اسکولار باید کلی میرفتین تنظیمات رو تغییر میدادین و امسال کار ساده شده خواستم بگم که بدونین سال بعد شاید یک مدل دیگه ای شده باشه و این اطلاعات به دردتون نخوره

 


 
تفاوت دستور rand با randn در متلب
ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: matlab-متلب

تابع (B=rand (A اعداد تصادفی حقیقی بین  (0,1] تولید می‌کند.

 تابع (B=randn(A اعداد تصادفی حقیقی به‌گونه‌ای تولید می‌کند که میانگین صفر و انحراف معیار یک ‌باشد. که این همان نویزی هست که لازم داریم


 
ارجاع به مراجع به صورت [1-3] و ارجاع به مقاله داخل مندلی از خود مندلی
ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی

این سوالات را اقای کامفیروزی لطف کردن برام جواب دادن البته این لطف چندباره ایشان بوده و قبلا هم راهنمایی فرموده بودن. ایشان اطلاعات خوبی در مورد مندلی دارن و یک فایل تصویری برای کار با مندلی تو سایتشون گذاشتن

 

۱- وقتی در یک جا میخوام به مثلا 5 تا مقاله رفرنس بدهم شماره اینها را جدا مینویسد یعنی هم 1 هم 2 هم 3 هم 4 هم 5 را جداگانه داخل براکت میندازد ایا امکان دارد به صورت زیر بنویسد؟[1-5]

جواب:

 در سایتم بخشی به نام پرسش و پاسخ پیرامون مندلی گذاشته شده که به این مورد جواب داده ام. شما عملا استایل ACM Procedeeing را باید استفاده کنید.

۲- در اندنوت این امکان داشت که شما مقاله را در محیط اندنوت انتخاب کنی بعد بگی مقاله یا مقالات انتخاب شده میخواهم ارجاع داده شوند ولی اینجا باید مثلا اسم نویسنده را بنویسی یا عنوان  مقاله که وقت میگیرد و امکان اشتباه هم وجود دارد مخصوصا اگر عناوین شبیه هم باشند البته یک گزینه ای هست که میگه برو به مندلی ولی من توش نتونستم این کار رو مشابه کاری که در اندنوت میکنم انجام بدم

جواب:

 اینجا هم امکان پذیر است. ALT+M که زدید و باکس مندلی باز شد به جای نوشتن نام نویسنده روی Go to Mendeley کلیک کنید و مقاله مورد نظر را انتخاب و از بالای صفحه روی دکمه Cite که اضافه میشود کلیک کنید.

 


 
تفاوتهای میان مندلی و اندنوت Endnote Mendeley
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی ، endnote-اندنوت ، رفرنس دهی اتوماتیک

مزایای مندلی :Mendeley

 

۱- به راحتی فایل پی دی اف را میتوان بهش اضافه کرد و خودش اطلاعات ان را در میاورد و لازم نیست دستی وارد کنیم یا توسط اینترنت

۲- بخش آنلاین هم دارد و شما میتوانید اگر کامپیوترتان همراهتان نیست همان اطلاعات را در سایت مندلی ببینید و ویرایش کنید و بعدا این ویرایش ها به کامپیوترتان منتقل میشود

۳-کل فایلهای پی دی اف را یکجا میتوان بهش وارد کرد و خودش اطلاعات همه را در میاورد

۴-بخش واتچ فلدر دارد که میتوانید یک فلدری را مشخص کنید تا هر پی دی افی وارد ان فلدر شد بدون اطلاع شما خودش اطلاعات ان را در بیاورد

مزایای اندنوت:Endnote

۱-در فایل ورد به راحتی هایپرلینک دارد

 


 
جستجوی مجله مناسب برای مقاله
ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: سرچ علمی ، یافتن مجله مناسب ، آموزشی ، مقاله نویسی

اگر دسترسی به سایت web of knowledge دارین! به راحتی میتونین تو عنوان مجلات ISI جستجو کنید یا به category مربوط به رشتتون برید و با مرتب کردن بر اساس imapct factor مجله مناسب رشته و مقاله خودتان را پیدا کنید

 حتی میتوانید برحسب انتشارات جستجو کنید مثلا جستجو کنید ببینید انتشارات اسپرینگر یا هر انتشارات دیگری مثل انتشارات پاکستان یا هندوستان چند مجله ISI چاپ میکند

هر وقت دسترسی داشتین توصیه میکنم سریع این کارها رو بکنین اول کلمات خاصی رو سرچ کنید و نتایج رو ذخیره کنید هر چند اسم مجلات را به صورت خلاصه میدهد ولی با سرچ ISSSN میتوانید ژورنال مورد نظرتان را پیدا کنید همچنین category یا category های مربوط به رشتتون را هم سرچ و ذخیره کنید و نهایتا کل انتشارات را ذخیره کنید تا بعدا ببینید انتشارات مدنظر شما اصلا ISI دارد یا نه. البته این اخری سخته و من با این روش انجامش دادم. رفتم گفتم بر حسب انتشارات میخوام سرچ کنم بعد همه انتشاراتی ها را انتخاب کردم و چون نمیشد کپی کرد گزینه next یا مشابه ان را زدم خودش لیست تمام انتشارات را اورد که منتقل کردم به فایل ورد و به راحتی مثلا کلمه shiraz را در ان جستجو کردم


 
پیدا کردن مجله خوب برای مقاله شما در سایت الزویر elsevier و اسپرینگر springer
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: سرچ علمی ، معرفی سایت ، آموزشی ، یافتن مجله مناسب
 
دستور reshape برای ماتریس
ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: matlab-متلب

قبلنا یه دستور تو متلب دیده بودم که میتونستین درایه های یه ماتریس رو بریزین تو یه بردار الان هر چی گشتم پیداش نکردم به دستور فوق رسیدم که خیلی بهتره و شما میتونین یه ماتریس رو به هر سایزی خواستین تغییرش بدین


 
update کردن شماره گذاری های اتوماتیک در ورد
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اگر بخواهید تمام شماره گذاریهاتون در ورد مثل شماره شکلها جدولها فرمولها فصلها زیر بخشها یکجا update شوند کافی است یکبار ctrl+p را گرفته و بعد دکمهesc را بزنید. این بهترین راه حله چرا که بعضی شمارهگذاریها با ctrl+A قابل update شدن نیستن ولی این روش ردخور نداره


 
کاربرد shift+enter در ظاهر شدن دو سطر از هدرها در یک سطر فهرست
ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اگر عنوان و شماره فصل را در دوسطر بنویسید و ان را هدر 1 انتخاب کنید و از فهرست اتوماتیک ورد فهرست را درست کنید در این صورت در فهرستتان دو سطر خواهید داشت (اگر بعد از هر سطر از اینتر استفاده کنید) که قابل قبول نیست برای رفع این مشکل بعد از سطر اول کافی است  shift+enter استفاده کنید در این صورت هر دو سطر در فهرستتان در یک سطر ظاهر میشود (با تشکر از دوست گرامی ارمین کامفیروزی. توصیه میکنم به سایتش سر بزنین فوق العادس)


 
حل مشکل لاگین با یوزرهای مختلف در مندلی mendeley
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی ، رفرنس دهی اتوماتیک

از آقای آرمین کامفیروزی کمال تشکر را دارم بابت راهنماییشون

 یک مشکلی که باهش برخورده بودم این بود که بعد از نصب مندلی با یک یوزر ۱ ای لاگین کردم  بعد میخواستم با یوزر ۲ لاگین کنم نمیشد مجبور شدم مندلی را آن اینستال کردم و دوباره نصب کردم ولی این دفعه ازم یوزر نخواست و باهمان یوزر ۱ لاگین شد هر کاری کردم هر جوری آن اینستال کردم با هر نرم افزاری نشد که نشد سری قبل بدترین روش را انتخاب کردم یعنی نصب ویندوز جدید. این سری از یک متخصص در این زمین کمک گرفتم که اینم لینک سایتشه

http://earmin.com/fa/

کافیه تو help مندلی برین قسمت reset mendeley desktop بعد درواقع logout میشین و میتوانین مجددا لاگین کنین

 البته یک مشکل هم هست که اگر راه حل براش پیدا کردم بعدا میذارم اونم اینه که  وقتی شما ویندوز عوض میکنین بعد مندلی را نصب میکنین و از سایتش سنکرون میکنین و داده ها تون را به مندلی دسکتاپ برمیگردونین باید یکی یکی فایلهای پی دی اف را از وبسایت مندلی دانلود کنین که باعث میشه یه حجم زیادی فایل پی دی اف جدید با اسم دیگر روی کامپیوترتان ذخیره شود و نیمتواند دوباره به فایلهای پی دی اف داخل کامپیوتر لینک شود مگر اینکه دستی این کار رو بکنید که به اندازه کافی روش ناجوری هست و احتمالا روش دیگری باید وجود داشته باشد.حالا اگر پیداش کردم یا همین آرمین جان اگر لطف کرد و راهنمایی کرد اینجا میذارم

 


 
label زدن به شکلهای رسم شده در متلب
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: matlab-متلب

اگر شکلی از متلب را میخواهید داخل فایل ورد اضافه کنید به نظرم به جای اینکه اول شکل را رسم کنید وبعد روی ان تغییراتی از قبیل label زدن را اعمال کنید بهتر است داخل برنامه متلب که شکل رسم میشود همان جا برنامه ای بنویسید که label بزند مثلا با دستور زیر میتوانید به محور x در دو سطر label بزنید

 >>xlabel({'first line';'second line'})

و با دستور زیر میتوانید فونت و سایز نوشته را هم تغییر دهید

>>ylabel('George''s Popularity','fontsize',12,'fontweight','b')


 
روش قرار دادن پسورد password (کلمه عبور) (رمز) برای فایلهای متنی در مایکروسافت
ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

روش قرار دادن پسورد password  (کلمه عبور) (رمز) برای فایلهای  متنی در مایکروسافت ورد  Microsoft word

Word 20003   

در Word 20003    فایل مورد نظر را باز کنید سپس  در نوار منو روی tools  و سپس options  کلیک کنید . در پنجره باز شده بر روی تب security  کلیک کنید در این پنجره دو کادر خالی وجود دارد. پسورد در کادر اول برای باز کردن فایل و پسورد در کادر دوم برای ویرایش و ایجاد تغیر در فایل است. پسورد خود را درون این کادرها تایپ کنید و سپس کلید ok را کلیک کنید

در word 2007

 روش اول:

برای این کار بر روی دکمه office کلیک کنید  در منوی ظاهر شده گزینه در سمت چپ گزینه prepare   و در سمت راست گزینه Encrypt  را انتخاب کنید. در کادر ظاهر شده پسورد خود را تایپ کنید. بر روی ok کلیک کنید. کادر جدیدی ظاهر می شود برای اطمینان مجددا پسورد خود را تایپ کنید و o;  را کلیک کنید.

اکنون برای باز کردن فایل نیاز به پسورد دارید

روش دوم

 فایل مورد نظر را باز کنید سپس بر روی office button   (کلید آفیس) دکمه دایره ای شکل در بالا سمت چپ  برنامه کلیک کنید. گزینه save as  را انتخاب کنید. در پایین و سمت چپ پنجره باز شده بر روی گزینه tools  کلیک کنید  و گزینه General  options  را انتخاب کنید . در پنجره باز شده دو  کادر خالی وجود دارد. که پسورد در کادر اول برای باز کردن فایل و پسورد کادر دوم برا ویرایش و ایجاد تغیر در فایل است.می توانید پسورد خود را درون این کادرها تایپ کنید و سپس کلید ok را کلیک کنید. حالا باید یک نام برای فایل خود انتخاب کنید می توانید فیل را با همان نام قبلی save کنید در این صورت برنامه یک سوال مبنی که این فایل وجود دارد آیا مایل به رونویسی آن هستید.آن را تایید کنید.

این کار برای فایلهایی که تازه ایجاد می شوند نیز می توان انجام بدین صورت که در هنگام save کردن فایل بر روی tools  کلیک کنید و بقیه مراحل را مانند بالا ادامه دهید.

مرجع

http://www.na2.blogfa.com/post-29.aspx

 


 
حل مشکل ترتیب صفحات ورد در متنهای دوستونه فارسی
ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

نرم افزار ورد رو باز کنید و از منوی Page Layout گروه Page Setup رو پیدا کنید. در این گروه گزینه ای وجود داره که با نام columns مشخص شده و زیرش یک فلش قرار داره. اگر بر روی این فلش کلیک کنید میتونید مقادیر دو و یا سه ستون رو انتخاب کنید:  

گزینه های دیگر هم شامل Left و Right هست که دو ستون برای شما ایجاد میکنه ولی ستون سمت چپ و یا ستون سمت راست فضای بیشتری خواهند داشت.

 تا اینجا مشکل خاصی وجود نداره ولی خیلی از دوستان در این بخش دچار مشکل میشوند چون وقتی 

 دوستون و یا سه ستون رو انتخاب میکنند نشانگر ورد ( همون خط چشمکزن) در ستون سمت چپ قرار میگیره در صورتی که در زبان فارسی نوشته ها از راست به چپ چیده میشوند.

 برای اینکه این مشکل رو هم حل کنیم ، در گوشه ی جعبه ی گروه Page setup یک مربع کوچک وجود داره که درونش یک فلش هست.بر روی اون کلیک کنید تا پنجره جدیدی برای شما باز بشه :

 تنظیمات گروه page setup

 

حالا در پنجره ی بازشده از لبه Layout تنظیمات section direction رو بر روی right to left قرار بدید :

  

نوشتن از راست به چپ

 خوب حالا میتونید متن خودتون رو به صورت راست به چپ و در دو یا سه ستون بنویسید.


 
تبدیل حروف بزرگ به کوچک در ورد word به راحتی
ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

راستش دیگه نمیخوام رفرنس بدم به مراجع. چون هر چیزی که سرچ میکنم تو هزار جا هست و معلوم نیست اولین بار کی نوشته برای همین از این به بعد خیلی رفرنس نخواهم داد مگر اینکه رفرنس دادن مهم و لازم باشد

در برنامه مایکروسافت Word اگر می خواهید حروف انگلیسی را از بزرگ به کوچک تغییر دهید، متن مورد نظر را انتخاب کرده و کلید Shift را نگه داشته و F3 را فشار دهید. این کار را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دلخواه تکرار کنید. برای مثال اگر متن اولیه با حروف کوچک نوشته شده باشد پس از یک بار فشردن Shiftو F3 حروف اول کلمات بزرگ می شود و پس از بار دوم کل حروفات بزرگ می شوند. اگر این کلید ها را برای بار سوم فشار دهید به حالت اولیه باز می گردد


 
How can I resize a table to fit the page's width?
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

میگن نرم افزار لاتک این قابلیت رو داره که شما اندازه شکل  یا جدول رو به صورت درصدی از متن اصلی تعریف کنی که در این صورت وقتی مثلا دوستونه میکنی خودبخود سایز شکل را کوچک میکند یا وقتی از تک ستونه به دوستونه تغییر میدی خودبهخود سایز شکل بزرگتر میشود میخواستم ببینم ایا ورد هم چنین قابلیتی دارد یا نه 

متاسفانه نرم افزار ورد برخی کاستی‌ها را دارد که یکی همین مورد است. البته در ورد نیز امکان تعریف سایز به صورت Relative وجود دارد که میتوانید سایز مورد نظر را بصورت درصد بیان کنید، ولی این قابلیت تنها برای اشیاع کشیده شده توسط خود ورد فعال بوده و برای تصاویر غیرفعال است. 

Word 2000

In Word 2000 you can select Table + Properties, click on the preferred width checkbox; where it says Measure in, change it to percent, and in the width spinbox, type 100%. The relative column widths are preserved in the resized table.

Or if you want to do it programmatically, you can use:

Selection.Tables(1).PreferredWidthType = wdPreferredWidthPercent

Selection.Tables(1).PreferredWidth = 100


 
متصل کردن عکس به پاراگراف در وردword (علامت لنگر در ورد)
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

برای اینکه یک عکس همراه با پاراگراف حرکت کند یک گزینه استفاده از wrap text بعد inline with text هستش

ولی ممکن است به دلایلی نخواهید از این گزینه استفاده کنید مثلا بخواهید کنار عکستان چند سطر متن بنویسید یا عکس در وسط یک سری نوشته بیاید و مجبور باشید از square یا tight استفاده کنید در این صورت باید در قسمت morelayout options بخش positions تیک مربوط به move object with text را بزنید در این صورت یک علامت لنگر هم ظاهر میشود کنار عکس که نشان میدهد به کدام پاراگراف چسبانده شده است و میتوانید با منتقل کردن لنگر پاراگرافی که عکس به ان وصل هست را تغییر دهید حال با اضافه شدن سطر به قسمتهای بالاتر پاراگراف مذکور همراه با عکس به پایین منتقل میشود در صورتی که تیک نداشته باشد فقط پاراگراف منتقل میشود و عکس سرجای خودش میماند


 
سایتی برای پیدا کردن کنفرانسهای پیش رو
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: معرفی سایت ، کنفرانس ، مقاله نویسی ، سرچ علمی

سایتی برای پیدا کردن کنفرانسهای پیش رو

http://www.wikicfp.com/cfp/


 
حل مشکل استفاده از کراس رفرنس ورد: "جدولهای جدول 1 و جدول 2"
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

یک مشکلی که باهاش برخوردم در کراس رفرنس ورد بود به این ترتیب که وقتی شما میخواهید مثلا به جدولهای 1 و2 همزمان در داخل ورد با کراس رفرنس ارجاع بدهید و تایپ میکنید " جدولهای 1 و 2" بعد از هر بار اپدیت شدن نوشته شما به صورت "جدولهای جدول 1 و جدول 2" تغییر مییابد

 

راه حل موقت من: موقع caption زدن به شکل تیک مربوط به گزینه exlude label from caption را میزنیم و برای شکل فقط توضیح مینویسیم و قبل از شماره شکل فعلا کلمه شکل یا fig یا هیچ چیز دیگری نمینویسیم بعد از کراس رفرنس زدن به شکلها و اتمام کار اگر مطمئن شدیم که دیگر رفرنس نخواهیم داد به شکلی برویم و قبل از شماره شکل هر کلمه ای را که خواستیم بنویسیم

البته این روش روش جالبی نیست و من خوشم نمیاد ولی فعلا تنها روشی که پیدا کردم


 
v,a nکاربرد small caps در ورد (همه حروف یک کلمه بزرگند منتهی حرف اول کمی بزرگتر)
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند ، مقاله نویسی

بعضی مجلات تو عنوان بخشهای مختلف مقاله انتظار دارند که مثلا به این فرم بنویسید 

INTRODUCTON

یعنی همه حرف بزرگند ولی حرف اول کمی بزرگتر

برای این کار کافیه با کلیک راست و انتخاب گزینه font  برای small caps تیک بزنید در این صورت حروف انگلیسی بزرگ تایپ میشوند و هر وقت shift را بگیرید (یا caps lock را بزنید) کمی بزرگتر میشوند

روش راحتتری هم در این پست توضیح داده شده که به مراتب راحتتر است

http://zeinali90.persianblog.ir/post/13/

 

 

 

 

 


 
فرستادن استایلهای مندلی به کاربر دیگر
ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی

از سایت خود مندلیه

How do I distribute a CSL file to other Mendeley users?

There are three ways to send a citation style to another user:

 

1) Right-click the citation style file in 'View' --> 'Citation Styles' --> 'More Styles' and click 'Copy Style Link' (or copy the URL shown at the top of the CSL editor when you save your CSL). Send this URL to the user who needs the citation style, who will then need to go to 'View' --> 'Citation Style' --> 'More Styles...' --> 'Get More Styles' and paste the provided URL into the "Download Style".

 

2) Right-click the citation style file in 'View' --> 'Citation Styles' --> 'More Styles' and click 'Copy Style Link' (or copy the URL shown at the top of the CSL editor when you save your CSL). Then, send the link to the other user with mendeley://csl:// at the start of it. Is should look like this:

 

mendeley://csl://http://csl.mendeley.com/styles/<>/<>

 

If the other user clicks this link it will download and ask if you want to open it with Mendeley Desktop.

 

3) If possible, push to the repository in https://github.com/citation-style-language/styles, which requires a bit of git and github knowledge. Instructions will be linked here. Although this would be ideal, it does require a bit of technical know-how.


 
پیدا کردن استایل دلخواه شما از سایت مندلی
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی

با مراجعه به سایت زیر شما میتوانید استایل مورد نظرتان را پیدا کنید البته کار ساده ای هم نیست! یعنی برای من که نبود

فقط یک نکته مهم مجلات ASME استایل خودشان را دارند و به راحتی میتوانید

American Society of Mechanical Engineers

 و نه ASME را در خود مندلی سرچ و نصب کنید فرق استایل ASME با IEEE در شماره گذاری داخل متن به صورت زیر است: (البته در بخش رفرنسها نیز تفواتهای اساسی دارند)

IEEE: [1]-[5]       [1],[10]

ASME:[1-5]       [1,10]

1) You can search through our already existing citation styles by example here: http://csl.mendeley.com/searchByExample/

2) If you cannot find the exact citation style you require, these changes can be done through the Visual CSL Editor which is included with Mendeley Desktop 1.7 and higher, where you can take an already existing citation style and change it as you see fit. More information can be found here: http://support.mendeley.com/customer/portal/articles/895771-getting-started-with-the-visual-csl-editor


 
چگونه مکان Footnote Separator (خط جدا کننده پاورقی) را در Microsoft Office Word
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

داشتم دنبال این میگشتم که ایا در ورد امکان دارد اندازه شکل یا جدول با توجه به اینکه متن تک ستونه یا دوستونه باشد بزرگتر یا کوچکتر شود هنوز این رو پیدانکرده بودم و نکرده ام که متن زیر را پیدا کردم که خیلی به درد میخوره

مشکل:

چند روز پیش بود که داشتم روی یک فایل Word که مربوط به رزومه کاری ام بود، کار می کردم که توی یکی از قسمت های اون نیاز به ایجاد پاورقی داشتم. خب خیلی راحت و ساده پاورقی رو ایجاد کردم امّا وقتی که اون رو به حالت فارسی (راست به چپ) در آوردم، متن انتقال پیدا کرد اما خطی که جدا کننده متن اصلی از پاورقی هست حرکتی نداشت و هر کاری هم که کردم نتونستم اون رو جابجا کنم در حالی که توی نسخه های قبلی و قدیمی تر Microsoft Word این مشکل رو نداشتم! 

جوابش

بسیاری از دوستان، با این مشکل مواجه بودند که در درج پاورقی، خط جدا کننده پاورقی از متن اصلی را نمیتوانند از سمت چپ به راست و یا بالعکس انتقال دهند.بصورت پیش فرض در نرم افزار word برای این موضوع دسترسی مستقیمی قرار داده نشده است و برای تغییر مکان Footnote Separator می باست پس از درج پاورقی، طبق تصویر زیر وارد نمای Draft شوید و سپس از تب References گزینه Show notes را انتخاب نمائید. سپس از قسمت Footnotes در پایین صفحه گزینه Footnote Separator را انتخاب نموده تا خط جداکننده نمایان گردد، حالا در همین قسمت خط جدا کننده را انتخاب کرده و با کلیدهای Ctrl+R و یا Ctrl+L و یا با استفاده از تب Home خط را به سمت راست و یا چپ انتقال دهید. خوب کار ما تمام شد و هم اکنون می توانید به نمای print layout برگردید. 

Image

 
تعویض فونت پیش‌فرض در ورد Word برای رهایی از تغییر فونت در هر متن جدید
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اگر خسته شدید از بس رفتید و فونتهای ورد را تغییر دادین به مثلا b nazanin

اگر شما هم جزو کاربرانی هستید که زیاد باMicrosoft Word  سروکار دارید مطمینا خسته‌کننده‌ترین کار، تعیین فونت پیش‌فرض است. تعداد تکرار این عملیات به تعداد باز کردن سندهای خالی ورد و نوشتن مطلب جدید می‌رسد. برای اینکه از این کار عذاب‌آور رهایی پیدا کنید، امروز اقدام به ارایه دو روش مفید و سریع برای تعویض فونت پیش‌فرضMicrosoft Word  می‌کنیم.

 

روش اول: 
برای تغییر فونت در Microsoft Word 2007، میانبر Ctrl+D را بزنید. 
در پنجره‌ای که باز می‌شود، فونت مورد نظر خود را انتخاب کنید. 
بعد از انتخاب فونت، روی دکمه Default یا Set as Default در پایین پنجره، سمت چپ کلیک کنید.
سپس از شما پرسیده می‌شود که مایلید این تنظیمات پیش‌فرض باشد یا خیر. 
در ورد2010، از شما می‌پرسد تنظیمات در این سند پیش‌فرض باشد یا در همه سندها؟ 
حالا هر موقع که ورد خود را باز کنید، تنظیمات فونت سند شما مطابق با نیاز شماست. 
بی‌شک می‌توانید با تکرار این قدم‌ها، دوباره فونت پیش‌فرض خود را تغییر دهید.

 

روش دوم: 
راه دیگری که برای تغییر فونت پیش‌فرض وجود دارد، تغییر فایل الگو است. این فایل همان فایلی است که ورد برای ایجاد سندهای جدید ایجاد می‌کند. 
برای ویرایش فایل Normal.dotm خود (الگوی پیش‌فرض)، روی نوار آدرس اکسپلورر ویندوز کلیک کرده و عبارت زیر را بنویسید:‌ 
%appdata%\Microsoft\Templates 
فولدر الگوهای آفیس شما باز خواهد شد. کافی است روی فایل Normal.dotm کلیک راست کنید و آن را ویرایش کنید. 
در پنجره‌ای که باز شد، دوباره فونت مورد علاقه خود را انتخاب کرده و سپس آن را ذخیره کنید. 
اگر بخواهید تنظیمات پیش‌فرض ورد را برگردانید، تنها کافی است فایل Normal.dotm را حذف کنید. خود ورد اولین بار پس از اجرا شدن این فایل را ایجاد می‌کند.

مرجع


 
معرفی نرم افزار مندلی Mendeley در ویکی پدیا
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٠  کلمات کلیدی: mendeley-مندلی

مندلی، (به انگلیسی: Mendeley) نرم‌افزاری تحت وب و دسک‌تاپ است که برای اداره و به اشتراک گذاری مقاله‌های علمی و یافتن داده‌های پژوهشی و همکاری آنلاین است. مندلی در حقیقت یک شبکه اجتماعی علمی برای پژوهشگران است.

نرم‌افزار قابل دانلود "مندلی دسکتاپ" میتواند برای استخراج خودکار جزئیات سند (نویسنده، عنوان، مجله و...) از نسخه‌های دیجیتالی مقالات علمی به پایگاه داده‌ها استفاده شود.

وب سایت (مندلی وب) با ارائه تعدادی از ویژگی‌های مبتنی بر وب، مکمل دسکتاپ مندلی است. یک بازگشت آنلاین از کتابخانه است که به ذخیره سازی و بازیابی اسناد از هر جایی از مرورگر کمک میکند.

مندلی، داده‌ها را در طیف وسیعی از دادگان‌های آنلاین مقاله (شامل پابمد٬ ScienceDirect, CiteULike٬ گوگل اسکالر٬ JSTOR) تشخیص میدهد. پلاگین مرورگر قابل دانلود٬ ضبط استنادها و خلاصه مقاله‌ها یا حتی یک مقاله کامل را آسان میکند. [۲]

مندلی به طور رایگان ۱ گیگابایت فضا در اختیار کاربران قرار می‌دهد که البته این حجم با پرداخت هزینه قابل ارتقا است.

 تاریخچه

مندلی در نوامبر ۲۰۰۷ در لندن تاسیس شد. نسخه آزمایشی آن در ماه اوت سال ۲۰۰۸ منتشر شد. این تیم متشکل از پژوهشگران، دانش آموختگان، و توسعه دهندگان منبع باز از انواع موسسات دانشگاهی است اگرچه این نرم‌افزار به خودی خود منبع باز نیست. سرمایه گذاران این شرکت عبارتند از: رئیس اجرایی سابق Last.fm، مهندسین موسس سابق اسکایپ، و رئیس سابق استراتژی دیجیتال در گروه موسیقی وارنر و همچنین دانش‌آموختگانی از دانشگاه کمبریج و جانز هاپکینز است.

افتخارات

مندلی برنده چندین جایزه شده که عبارتند از

 • جایزه یوروپین استارتاپ ۲۰۰۹
 • جایزهٔ «بهترین نوآوری اجتماعی به نفع جامعه در ۲۰۰۹» تک کرانچ یوروپاس
 • رتبه ششم در رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر فناوری رسانه توسط گاردیند.

در آموزش کاملی که توسط مهندس آرمین کامفیروزی به صورت ویدئویی تهیه شده است می توانید استفاده از این نرم افزار را به زبان فارسی فرابگیرد.  کتاب مدیریت منابع علمی و شبکه های تحقیقاتی مندلی، تالیف دکتر حسنعلی مسلمان یزدی، انتشارات فدک ایساتیس


 
بازدید از شرکت ایران ترانسفوی زنجان
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٩  کلمات کلیدی: کارآموزی ، روزنوشت ، پایان نامه ، بازدید

هفته  پیش به اتفاق یکی از دوستان رفته بودم شرکت ایران ترانسفوی زنجان که برای شرکتهای برق منطقه ای و البته هر کس دیگری که نیاز داشته باشد ترانس تولید میکنند چند ساعتی که انجا بودم از چند حیث برایم جالب بود اولی دیدن ترانسهای عظیمی که ابعاد انها شاید دو سه متر بود دیدن بانک خازنی دیدن تب چنجرهایی که درسشون رو میخونین و دیدن سیم بندی ترانس، هسته های ترانس و نحوه کنار هم قرار دادن هسته، روغن کاری ترانس برای خنک کردن ان. جالبه که هزینه خرید روغنشون نزدیک دومیلیارد تومان میشد اینها بماند

علاقه مند شدم که از این به بعد حتما یا برای بازدید بچه ها رو ببرم اونجا که حتما اون محیط رو ببینند یا اگر علاقه مند بودند با توجه به اینکه یکی دو از دوستانم هم اونجا مشغول به کارند و احتمالا علاقه مند باشند که به بچه ها اموزش بدهند هر کسی را که مایل به گذراندن دوره کار اموزی در شرکت ایران ترانسفو باشد بهشون معرفی کنم احتملا خیلی بیشتر از پتروشیمی و پالایشگاهی که من بودم برایشان مفید خواهد بود البته اگر خود دانشجو هم علاقه مند به یادگیری باشد.

در ضمن شرکت برق منطقه ای اذربایجان هم جای فوق العاده ای هست برای کسانی که بخواهند انجا کارموزی را بگذارنند و مزیت بزرگش این هست که چهار پنج تا از دوستام هم اونجا هستند و به احتمال زیاد علاقه مند به اموزش شما

شرکت مپنا که کار اصلیش تاسیس نیروگاه در ایران هست و البته الان کلی کار دیگه هم میکنه جای خوبیه برای رفتن و گذارندن کاراموزی چندسال پیش یکی از شاگردام رو معرفی کردم به یکی از دوستام که تو اردبیل داشتن نیروگاه میزدن و رفت اونجا این رفیقمون که میگفت 500 یا 600 هزار تومان هم پول بهش دادیم. البته از داشنجو فیدبک نگرفتم ببینم چطور بوده براش

خلاصه اگر کسی علاقه مند بود خوشحال میشم کمکش کنم

مزیت دیگر گذراندن دوره کاراموزی در جاهای خوب اینه که میتونین پروژه کارشناسی تون رو هم در راستای نیاز اونا بردارین که هم رزومه خوبی براتون میشه و هم ممکنه بتونین اونجا کار هم که مشکل اصلی این روزها و همه روزهای مملکتمون بوده برا خودتون دست و پا کنین

نکته سوم تو این بازدید وضع امکانات مهندسین اونجا بود که برای اینکه خیلی غرولند نزده باشم فقط میگم که بدنیست یک دو سه ساعتی اونجاحضور داشته باشین و مقایسه کنین با محیط دانشگاه و امکانات اساتیدتان. احتمالا اگر عشق تدریس نداشته باشید هیچ وقت دیگر به استاد شدن فکر نخواهید کرد.