به نام خداوند جان و خرد

سعی کرده ام هر چی که از نرم افزار matlab و simulink و word و Mendeley و Endnote بلدم بنویسم . در ضمن برای ارتباط با دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند نیز از همین جا استفاده میکنم

تغییر فونت پیش فرض در پاورپوینت
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/۳٠  کلمات کلیدی: ترفند ، پاورپوینت-ppt

۱- تب VIEW را باز کنید.

۲- از قسمت Master Views گزینه Slide Master را فعال کنید.

۳- از تب باز شده جدید Slide Master منوی کشویی Fonts را باز کرده و گزینه Customize Fonts را در پایین پنجره انتخاب کنید.

۴- از قسمت Complex script فونت فارسی پیش فرض خود و از قسمت Latin text فونت انگلیسی پیش فرض خود را انتخاب کنید و Save را بزنید.

۵- به تب VIEW برگشته و گزینه Normal را فعال کنید.

**********کار تمام است**********

مرجع


 
اندازه جداول بر حسب درصد% (رفع مشکل بردن جدول از دوستونه به یک ستونه و برعکس)
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٩  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اندازه جداول بر حسب درصد% (رفع مشکل بردن جدول از دوستونه به یک ستونه و برعکس)

مرجع:

 

این کار به درد شماره دادن به فرمولها هم میخورد

.

 1. Insert a table with 3 columns and 1 row.

Insert table button

 1. Click in the rightmost cell in your table. In Table Tools | Layout | Cell Size, click the dialog launcher icon to open Table Properties:

Dialog launcher icon to open Table Properties

 1. In Table, set Preferred width to 100%.
 2. In Column set width to 15%70% and 15% for columns 1, 2, and 3.
 3. In the Cell tab (for the rightmost cell) set vertical alignment toCenter.
 4. Click OK and select your table.
 5. In Table Tools | Design, click the arrow for Borders then No Border. 
تغییر نحوه شماره گذاری یا label در caption
ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٩  کلمات کلیدی: ترفند ، word-ورد ، جدول-شکل-فرمول-شماره گذاری اتوماتیک-کراس رفرنس

فرض کنید در یک تز شما از labelای fig برای شکلها استفاده کرده اید یا شماره گذاری جدولها را به ترتیب 1 و2 و 3 انجام داده اید یا بین شماره فصل شماره جدول از علامت : استفاده کرده اید و حالا بخواهید مثلا از لیبل figure استفاده کنید یا شماره گذاری جدول را بر اساس I,II,III انجام دهید یا بین شماره فصلو شماره جدول از علامت - استفاده کنید در این صورت از تکنیک زیر به راحتی میتوانید استفاده کنید و تمام کارهای فوق به راحتی انجام میشود

مرجع

HideChange labels in all captions of the same type

 1. Select a caption with the label that you want to change.

For example, select the caption “Figure 1.”

 1. On the Insert menu, point to Reference, and then click Caption.
 2. In the Label box, click the label you want.

For example, click Table.

 NOTE   The next time you insert a caption for an item of the same type, the caption uses the new label.


 
ترکیب کردن چندین cross-references (نوشتن شکلهای 1 و 2)
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٩  کلمات کلیدی: ترفند ، word-ورد

فرض کنید میخواهید بنویسید "شکلهای 1 و 2 " یا "شکلهای 1-3"

اگر از cross-references استفاده کرده باشید پشت شماره شکلها کلمه شکل هم ظاهر میشود یعنی خواهید داشت "شکلهای شکل 1 و شکل 2" و حتی اگر انها را پاک کنید در اپدیت کردن مجددا ظاهر خواهند شد که برای رفع این مشکل مطلب زیر به درد میخوره

البته دو تا روش بیان شده که روش دوم برای مواقعی است که شما شماره گذاری اتوماتیک را قبلا انجام داده اید و من هم از همین استفاده کردم 

اگرهنوز از شماره گذاری اتوماتیک استفاده نکرده اید پیشنهاد کرده که روش اول را استفاده کنید که من نفهمیدمش اگر کسی فهمید به من هم بگه

در مورد روش دوم اگر از ورد 2010 استفاده میکنید باید گزینه insert caption را بزنید (اول روش رو بخوانید!) بعد تو همون صفحه باز شده تغییرات را بدهید

توضیح مختصر در مورد روش دوم:

شما بایستی فقط شماره شکل را انتخاب کنید بعد روی بخش insert>bookmark کلیک کرده و مطابق شکل 5 روی add کلیک کنید در این صورت با کراس رفرنس کردن کلمه شکل طاهر نخواهد شد .

بهتر است روی همه شکلها این کار را بکنید زیرا ممکن است بعضی جاها شکل 3 بنویسید و کلمه شکل ار کرای رفنرس بیاید بعد جای دیگر بخواهید بنویسید شکلهای 3 و4 و از این ترفند استافده کنید که در این صورت در مورد اولی هم که شکل 3 بود کلمه شکل حذف میشود بدون ان که شما بدانید ولی اگر برای همگی این ترفند را بکارببرید خواهید دانشت که همه جا کلمه شکل را باید خودتان بنویسید و اتوماتیک چیزی اورده نمیشود

مرجع

How to combine multiple cross-references

Users often ask if there is a way to make Word combine cross-references without repeating the label. That is, instead of having to write, “see Figure 5, Figure 6, and Figure 7,” can you write, “see Figures 5, 6, and 7” or “see Figures 5–7”?

You can. In fact, there are two ways to do it—a kludgy workaround and a brilliantly elegant method. I imagine you'd rather have the brilliant one first! If you have not already inserted your caption and cross-references, however, read the first part of the kludgy workaround for instructions.

The brilliant way

This method, which was pointed out to me by fellow Word MVP Paul Edstein, who posts under the name "macropod," is breathtakingly simple and elegant. Paul points out that you can achieve the desired effect simply by adding a numeric picture switch to the cross-reference field. He adds:

Ordinarily, the field code for such a cross-reference would appear as something like:
    { REF _Ref218925266 \h }
Simply change this to:
    { REF _Ref218925266 \# 0 \h }

Note that the \h switch in Paul's example indicates a cross-reference inserted as a hyperlink; if you chose not to hyperlink the cross-reference, the field will not have this switch.

Figure captions with chapter numbers

Another user, Joe Prinold, has discovered a further refinement. The \# 0 switch, he points out displays the field (the figure/equation number) as a single digit. If one has a reference to a figure/equation in the form 2.3, that is, Chapter#.Figure#, then the above code only displays the 2, that is, the Chapter#,  and so the code needs to be changed to:

{ REF _Ref218925266 \# 0.0 \h }

If you have a different separator in your caption label, then you would need to use, say, \# 0-0 in the REF field.

Double-digit figure numbers

But wait! There's more! Yet another user, Michal Solecki, discovered that using the \# 0.0 switch failed with double-digit figure numbers, but he figured out the solution: if you have more than nine figures in a chapter, you will need this field:

{ REF _Ref218925266 \# 0.0x \h }

Presumably if you have more than nine chapters, you'd need \# 0x.0x.

Alternative methods

Paul Edstein has recently written to add "two more ways of skinning this cat":

{ QUOTE 'Caption' \* Arabic }
and:
{ QUOTE 'Caption' \# 0 }

In these examples 'Caption' represents the caption cross-reference. To create these fields, type QUOTE before the existing REF field and one or the other of the switches after it. Then select the entire expression and pressCtrl+F9 to convert it to a field. This would result in the following fields for the example given above:

{ QUOTE { REF _Ref218925266 \h } \* Arabic }
or
{ QUOTE { REF _Ref218925266 \h } \# 0 }

You might as well remove the \h switch, however, as Paul cautions that it will no longer work (that is, the cross-reference will no longer be a hyperlink). Paul adds that these fields offer "no particular advantage unless one wants to incorporate some of the extra capabilities of QUOTE fields."

The kludgy workaround

The second method, which should be used only if the first for some reason does not work, is a bit fiddly, but once you get the hang of it, you can do it much more quickly than you can read the instructions for doing it. Here’s how:

 1. First you must create the captions. Using the above example, you would create the captions for Figures 5, 6, and 7 using Insert | Reference | Caption (see Figure 1). (In Word 2007/2010/2013, use Insert Caption in the Captions group on the References tab of the Ribbon.)

 

Figure 1. Caption dialog

 1. Next you must insert the cross-references. Using Insert | Reference | Cross-reference, select “Figure” as the “Reference type” and “Only label and number” under “Insert reference to” (see Figure 2). (In Word 2007/2010/2013Cross-reference is also in the Captions group on the References tab of the Ribbon as well as the Links group on the Insert tab of the Ribbon.)

 

Figure 2. Cross-reference dialog

This step is very important. When you insert a cross-reference, Word inserts a bookmark around the caption label you are cross-referencing. Without this bookmark, you can’t go on to the next step.

When you have inserted the cross-references, if you have field shading display set to “Always,” you will see that the cross-references are fields (see Figure 3). (If you press Alt+F9 to display field codes, you will see REF fields with numeric bookmarks. The field code for the “Figure 5” cross-reference in this instance is { REF _Ref107244825 }, referencing the bookmark _Ref107244825, as shown in Figure 5 of this article.)

 

Figure 3. Cross-references in text

 1. Once you have inserted the cross-references to Figures 5, 6, and 7, go to the caption for Figure 5 and select just the figure number, omitting the label (see Figure 4). (From the field shading of the captions, you can see that the “Figure” label is not part of a field. The number itself is the result of a { SEQ Figure \* ARABIC } field, as you can see if you press Alt+F9.)

 

Figure 4. Caption for Figure 5 with just number selected

 1. Choose Insert | Bookmark to open the Bookmark dialog. Check the box for “Hidden bookmarks” and select the radio button for “Location,” as shown in Figure 5 below. (In Word 2007/2010/2013Bookmark is in theLinks group on the Insert tab of the Ribbon.)

 

Figure 5. Bookmark dialog with bookmark for Figure 5 caption selected

 1. The bookmark that is highlighted is the one for the caption you have selected. Click “Add” to reinsert the bookmark around just the figure number.

 2. Repeat steps 3 and 4 for Figures 6 and 7.

 3. Select your cross-references and press F9 to update the fields. Your text will now read “see 5, 6, and 7.” Type “Figures” after “see.”

 4. If you prefer the format “see Figures 5–7,” omit the cross-reference to Figure 6 in the first place and insert an en dash between the cross-references to Figures 5 and 7.

What happens next

Possibly you will have occasion to insert subsequent references to these same figures, either separately or in combination with other figures.

 1. If you need to reference Figure 5, Figure 6, or Figure 7 again separately (including the "Figure" label), just insert a new cross-reference the same way you inserted the first one, using Insert | Reference | Cross-reference and selecting "Figure" as the reference type. This will create a new bookmark around the whole label (the caption will now have two overlapping bookmarks).

 2. If you need to reference any of those figures again by number alone, you have two choices: (a) you can go to the cross-reference you modified before, press Alt+F9 to display the field code, make a note of the bookmark, and then use Insert | Reference | Cross-reference (Insert | Links | Cross-reference in Word 2007/2010/2013) to insert a cross-reference to that bookmark, or (b) you can Copy and Paste the existing cross-reference, which is much easier and less prone to error.


 
تکنیکهای جستجوی بهتر در گوگل google
ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢  کلمات کلیدی: سرچ علمی ، آموزشی ، ترفند ، جستجو در google

کلمات اصلی تر را بنویسید

همانگونه که گفته شد برای بهتر نتیجه گرفتن از جستجو لازم است که کلمات اصلی را در نوار جستجو وارد کنید. برای اینکار هر قدر که می توانید، موضوع جستجو را ریزتر و معین تر نمائید. برای مثال بجای آنکه در نوار جستجو تایپ کنید "نقاش" بهتر است که نام نقاش مورد نظرتان را تایپ کنید، مثلاً بنویسید "پیکاسو". یا اینکه بجای "اتومبیل" بهتر است بنویسید "پژو" و یا...

همچنین دقت نمائید تا کلماتی را بکار برید که احتمال وجود توضیحات درباره آنها بیشتر باشد. مثلاً به جای نوشتن "گذراندن یک شب خوب در تهران" بهتر است تایپ کنید "هتلهای تهران". 

از آوردن حروف اضافه خودداری کنید

گوگل بطور پیش فرض فقط سایتهائی را لیست می نماید که تمام کلمات مورد جستجو در آنها باشند. و نیازی نیست که شما بین کلمات جستجو از کلمة پیوند دهندة "و" استفاده نمائید. به خاطر داشته باشید که وارد نمودن چنین کلماتی و کلماتی نظیر در، به، و... بر نتیجه جستجو تاثیر خواهد گذشت. بطور مثال برای جستجو در مورد تعطیلات در شمال بجای تایپ نمودن "گذراندن تعطیلات در شمال" بهتر است تنها بنویسید: "تعطیلات شمال". 
خودف گوگل هم برای بالا بردن کیفیت جستجوها بطور اتوماتیک کلمات معمولی و کاراکترهائی همچون "کجا" و "چطور" را از کلمات مورد جستجو حذف می نماید. چون این گونه کلمات باعث کندی عمل جستجو می شوند و تاثیری هم در بهبود جستجو ندارند و حتی کیفیت نتایج جستجو را کاهش هم می دهند.

حروف بزرگ و کوچک فرق نمی کنند

گوگل نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس نمی باشد. در حقیقت همه حروفی را که به لاتین در نوار جستجو تایپ می نمائید به حروف کوچک تبدیل خواهند شد. برای مثال نتیجة جستجوی "george washington"، "George Washington" و "gEoRgE WaShInGtOn" یکسان خواهد بود.

جستجوهای طبقه بندی شده

با همه این توضیحات اگر مایلید که نتایج جستجوهای شما دقیق تر و علمی تر باشند بهتر است سری هم به directory.google.com بزنید. در این آدرس فهرستی از سایتهای اینترنتی با توجه به موضوعات آنها موجود می باشد. مثلاً اگر دنبال سایتی در مورد سیاره زحل می گردید، می توانید با رفتن به شاخه Science و زیر شاخه Astronomy به زیر شاخه Saturn دست یابید. همچنین اگر در مورد خودروی Saturn جستجو می کنید می توانید سایتهای مرتبط با آنرا در شاخه Automotive بیابید.

جستجوی پیشرفته

در جلوی نوار جستجوی گوگل گزینه ای با عنوان «جستجوی پیشرفته» یا «Advanced Search» وجود دارد. با کلیک کردن روی این گزینه وارد صفحه ای با همین نام خواهید شد. در این صفحه شما می توانید با اعمال تنظیمات و بکار بردن عملگرهای خاصی دقت جستجویتان را افزایش دهید. 
همانگونه که از شکل بالا معلوم است، همه گزینه ها به فارسی می باشند و استفاده از آنها بسیار ساده است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد، اما علاوه بر این تنظیمات، گوگل از یک سری عملگرها نیز برای محدود کردن جستجوها بهره می برد. شما بدون رجوع قسمت جستجوی پیشرفته و با دانستن این عملگرها می توانید عمل جستجو را هرچه سریعتر انجام دهید، در زیر به توضیح برخی از این عملگرها می پردازیم:

عملگر +

همانگونه که قبلاً گفتیم گوگل از یک سری کلمات معمولی بصورت خودکار چشم پوشی می کند، ولی در صورتی که شما ضروری می دانید که اینگونه کلمات حتماً مورد جستجو قرار گیرند، می توانید با قرار دادن یک علامت "+" در جلوی آنها مطمئن شوید که در نتایج جستجو حتماً وجود خواهند داشت. (دقت کنید که قبل از کاراکتر "+" یک فاصله (space) وجود داشته باشد ولی کلمه بعدی بدون فاصله، فوراً پس از آن بیاید). 
راه دیگر مقید نمودن گوگل برای جستجوی کلمه ای خاص این است که کلمه مورد نظر را در کوتیشن (" ") قرار دهید. برای مثال اگر بخواهیم دنبال داستان جنگ ستارگان ۱ (Star Wars Episode I) را مورد جستجو قرار دهیم، گوگل کلمة I را مورد جستجو قرار نمی دهد مگر آنکه آنرا بصورت Star Wars Episode +I و یا "Star Wars Episode I" بنویسیم.

عملگر –

برخی اوقات ممکن است که شما دنبال کلمه ای بگردید که بیش از یک معنا دارد، برای مثال کلمه «bass» در ماهیگیری به معنای «ماهی خالدار» است و در موسیقی به معنای «صدای بم». برای حل اینگونه مشکلات می توانید از عملگر "-" استفاده کنید، تا گوگل به دنبال سایتهایی بگردد که کلمة بعد از این عملگر در آنها نباشند. (دقت کنید که قبل از کاراکتر "-" یک فاصله (space) وجود داشته باشد ولی کلمه بعدی بدون فاصله، فوراً پس از آن بیاید). مثلاً در مثال فوق می توانید بنویسید: bass –music.

عملگر ~

گاهی ممکن است که شما فقط به دنبال کلمه ای خاص نباشید و بخواهید که به دنبال کلمات مرتبط با آن نیز بگردید. برای این کار از این عملگر استفاده می شود. برای مثال اگر در کادر جستجو تایپ کنید «کیفیت غذا» در نتیجه سایتهایی ظاهر خواهند شد که کلمه «کیفیت» و کلمه «غذا» در آنها وجود داشته باشد. و حتی ممکن است که این دو کلمه اصلاً به هم ربط هم نداشته باشند. اما اگر تایپ کنید «~کیفیت ~غذا» دنبال سایتهایی می گردد که درباره کیفیت غذاها نوشته باشند.

عملگر "   "

همانگونه که قبلاً نیز گفته شد، برای جستجوی عبارتی خاص بصورت کامل (نه بصورت کلمات جدا از هم) بایستی آن عبارت را در داخل کوتیشن (" ") قرار داد.

عملگر «یا»

گوگل از یای منطقی پشتیبانی میکند. بدین معنا که اگر دنبال کلمه ای خاص «یا» بجای آن کلمه ای دیگر می گردید، می توانید در بین این دو کلمه از «یا» استفاده کنید. برای مثال اگر در کادر جستجو تایپ کنید «تعطیلات در شیراز یا اصفهان» آنگاه گوگل دنبال سایتهایی می گردد که در خصوص تعطیلات در شیراز یا در اصفهان باشند.

عملگر SITE

اگر می خواهید که عمل جستجو در سایت بخصوصی انجام گیرد، می توانید پس از وارد نمودن کلمه مورد نظر عملگر Site: را آورده و پس از آن آدرس سایت را بیاورید. برای مثال برای جستجوی «پذیرش» در سایت دانشگاه استانفورد می توانید بنویسید: admission site:www.stanford.edu

عملگر ..

برای اینکه جستجو را محدود به سایتهایی کنید که در آنها اعداد محدودة خاصی وجود داشته باشند، می توانید از این عملگر برای نشان دادن محدودة عددی مورد نظر بهره برید. مثلاً اگر به دنبال DVD Playerهای با قیمت ۲۵۰ تا ۳۵۰ دلار می گردید، بایستی اینگونه خواسته تان را بیان کنید: DVD player $۲۵۰..۳۵۰ (توجه داشته باشید که بین دو نقطة عملگر هیچ فاصله ای نباشد).

مرجع


 
تغییر شماره عددی تمام footnoteها از حالتی که مقابل کلمه نوشته شده اند به حالت با
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

تغییر شماره عددی تمام footnoteها از حالتی که مقابل کلمه نوشته شده اند به حالت بالانویس

ممکنه خیلی وقتها این کار رو کرده باشین که شماره عددی یک footnote را در ورد word که مقابل کلمه مدنظر شما نوشته شده است بخواهید به صورت بالانویس در بیاورید که البته کار سختی هم نیست. ولی اگر بخواهید این کار را برای مثلا هزار تا انجام دهید کار فوق العاده سختی و زمان بری خواهد بود بعد از 1 دقیقه یاد میگیریم چه جوری این کار رو در 1 دقیقه انجام دهیم مراحل کار به صورت زیر است:

 

الف- انتخاب شماره یکی از فوت نوتها به دلخواه

ب- کلیک راست و انتخاب گزینه style

ج- انتخاب select text with similar formating

د- گرفتن همزمان ctrl +D و بعد انتخاب superscript

البته من اینها رو در ورد 2010 و 2007 امتحان کردم ودر بقیه نمیدونم! 
نیم فاصله در ورد word
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اگردرورد 2010 ازctrl +shift +2 یا ctrl +shift +4 استفاده شود (ترجیحا اولی! اگر فهمیدین چرا؟) نیم فاصله درستی زده میشود که هم باعث میشود عمل  replace درست انجام شود و هم کلمه  اخر سطر را با یک خط فاصله دو تیکه نمیکند بلکه کلا به سطر بعد میبرد پس از

 - + CTRL استفاده نکنید

 


 
شماره گذاری فارسی صفحات در ورد Word 2007 & 2010
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

مرجع

 شماره گذاری فارسی صفحات در ورد  Word 2007 & 2010:

به صورت معمول از Insert گزینه Page Number را بزنید تا برای شما صفحه گذاری انجام شود. اگر شماره صفحه بندی انگلیسی بود شماره یکی از صفحات را انتخاب ( های لایت ) کنید تا آبی شود.

 سپس کلید های Ctrl+Shift سمت راست صفحه کلید را بزنید تا شماره بندی فارسی شود!!!

برای تبدیل صفحه بندی به انگلیسی کلید های Ctrl+Shift سمت چپ صفحه کلید را بزنید...


 
update کردن شماره گذاری های اتوماتیک در ورد
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اگر بخواهید تمام شماره گذاریهاتون در ورد مثل شماره شکلها جدولها فرمولها فصلها زیر بخشها یکجا update شوند کافی است یکبار ctrl+p را گرفته و بعد دکمهesc را بزنید. این بهترین راه حله چرا که بعضی شمارهگذاریها با ctrl+A قابل update شدن نیستن ولی این روش ردخور نداره


 
کاربرد shift+enter در ظاهر شدن دو سطر از هدرها در یک سطر فهرست
ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اگر عنوان و شماره فصل را در دوسطر بنویسید و ان را هدر 1 انتخاب کنید و از فهرست اتوماتیک ورد فهرست را درست کنید در این صورت در فهرستتان دو سطر خواهید داشت (اگر بعد از هر سطر از اینتر استفاده کنید) که قابل قبول نیست برای رفع این مشکل بعد از سطر اول کافی است  shift+enter استفاده کنید در این صورت هر دو سطر در فهرستتان در یک سطر ظاهر میشود (با تشکر از دوست گرامی ارمین کامفیروزی. توصیه میکنم به سایتش سر بزنین فوق العادس)


 
روش قرار دادن پسورد password (کلمه عبور) (رمز) برای فایلهای متنی در مایکروسافت
ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

روش قرار دادن پسورد password  (کلمه عبور) (رمز) برای فایلهای  متنی در مایکروسافت ورد  Microsoft word

Word 20003   

در Word 20003    فایل مورد نظر را باز کنید سپس  در نوار منو روی tools  و سپس options  کلیک کنید . در پنجره باز شده بر روی تب security  کلیک کنید در این پنجره دو کادر خالی وجود دارد. پسورد در کادر اول برای باز کردن فایل و پسورد در کادر دوم برای ویرایش و ایجاد تغیر در فایل است. پسورد خود را درون این کادرها تایپ کنید و سپس کلید ok را کلیک کنید

در word 2007

 روش اول:

برای این کار بر روی دکمه office کلیک کنید  در منوی ظاهر شده گزینه در سمت چپ گزینه prepare   و در سمت راست گزینه Encrypt  را انتخاب کنید. در کادر ظاهر شده پسورد خود را تایپ کنید. بر روی ok کلیک کنید. کادر جدیدی ظاهر می شود برای اطمینان مجددا پسورد خود را تایپ کنید و o;  را کلیک کنید.

اکنون برای باز کردن فایل نیاز به پسورد دارید

روش دوم

 فایل مورد نظر را باز کنید سپس بر روی office button   (کلید آفیس) دکمه دایره ای شکل در بالا سمت چپ  برنامه کلیک کنید. گزینه save as  را انتخاب کنید. در پایین و سمت چپ پنجره باز شده بر روی گزینه tools  کلیک کنید  و گزینه General  options  را انتخاب کنید . در پنجره باز شده دو  کادر خالی وجود دارد. که پسورد در کادر اول برای باز کردن فایل و پسورد کادر دوم برا ویرایش و ایجاد تغیر در فایل است.می توانید پسورد خود را درون این کادرها تایپ کنید و سپس کلید ok را کلیک کنید. حالا باید یک نام برای فایل خود انتخاب کنید می توانید فیل را با همان نام قبلی save کنید در این صورت برنامه یک سوال مبنی که این فایل وجود دارد آیا مایل به رونویسی آن هستید.آن را تایید کنید.

این کار برای فایلهایی که تازه ایجاد می شوند نیز می توان انجام بدین صورت که در هنگام save کردن فایل بر روی tools  کلیک کنید و بقیه مراحل را مانند بالا ادامه دهید.

مرجع

http://www.na2.blogfa.com/post-29.aspx

 


 
حل مشکل ترتیب صفحات ورد در متنهای دوستونه فارسی
ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

نرم افزار ورد رو باز کنید و از منوی Page Layout گروه Page Setup رو پیدا کنید. در این گروه گزینه ای وجود داره که با نام columns مشخص شده و زیرش یک فلش قرار داره. اگر بر روی این فلش کلیک کنید میتونید مقادیر دو و یا سه ستون رو انتخاب کنید:  

گزینه های دیگر هم شامل Left و Right هست که دو ستون برای شما ایجاد میکنه ولی ستون سمت چپ و یا ستون سمت راست فضای بیشتری خواهند داشت.

 تا اینجا مشکل خاصی وجود نداره ولی خیلی از دوستان در این بخش دچار مشکل میشوند چون وقتی 

 دوستون و یا سه ستون رو انتخاب میکنند نشانگر ورد ( همون خط چشمکزن) در ستون سمت چپ قرار میگیره در صورتی که در زبان فارسی نوشته ها از راست به چپ چیده میشوند.

 برای اینکه این مشکل رو هم حل کنیم ، در گوشه ی جعبه ی گروه Page setup یک مربع کوچک وجود داره که درونش یک فلش هست.بر روی اون کلیک کنید تا پنجره جدیدی برای شما باز بشه :

 تنظیمات گروه page setup

 

حالا در پنجره ی بازشده از لبه Layout تنظیمات section direction رو بر روی right to left قرار بدید :

  

نوشتن از راست به چپ

 خوب حالا میتونید متن خودتون رو به صورت راست به چپ و در دو یا سه ستون بنویسید.


 
تبدیل حروف بزرگ به کوچک در ورد word به راحتی
ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

راستش دیگه نمیخوام رفرنس بدم به مراجع. چون هر چیزی که سرچ میکنم تو هزار جا هست و معلوم نیست اولین بار کی نوشته برای همین از این به بعد خیلی رفرنس نخواهم داد مگر اینکه رفرنس دادن مهم و لازم باشد

در برنامه مایکروسافت Word اگر می خواهید حروف انگلیسی را از بزرگ به کوچک تغییر دهید، متن مورد نظر را انتخاب کرده و کلید Shift را نگه داشته و F3 را فشار دهید. این کار را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دلخواه تکرار کنید. برای مثال اگر متن اولیه با حروف کوچک نوشته شده باشد پس از یک بار فشردن Shiftو F3 حروف اول کلمات بزرگ می شود و پس از بار دوم کل حروفات بزرگ می شوند. اگر این کلید ها را برای بار سوم فشار دهید به حالت اولیه باز می گردد


 
How can I resize a table to fit the page's width?
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

میگن نرم افزار لاتک این قابلیت رو داره که شما اندازه شکل  یا جدول رو به صورت درصدی از متن اصلی تعریف کنی که در این صورت وقتی مثلا دوستونه میکنی خودبخود سایز شکل را کوچک میکند یا وقتی از تک ستونه به دوستونه تغییر میدی خودبهخود سایز شکل بزرگتر میشود میخواستم ببینم ایا ورد هم چنین قابلیتی دارد یا نه 

متاسفانه نرم افزار ورد برخی کاستی‌ها را دارد که یکی همین مورد است. البته در ورد نیز امکان تعریف سایز به صورت Relative وجود دارد که میتوانید سایز مورد نظر را بصورت درصد بیان کنید، ولی این قابلیت تنها برای اشیاع کشیده شده توسط خود ورد فعال بوده و برای تصاویر غیرفعال است. 

Word 2000

In Word 2000 you can select Table + Properties, click on the preferred width checkbox; where it says Measure in, change it to percent, and in the width spinbox, type 100%. The relative column widths are preserved in the resized table.

Or if you want to do it programmatically, you can use:

Selection.Tables(1).PreferredWidthType = wdPreferredWidthPercent

Selection.Tables(1).PreferredWidth = 100


 
متصل کردن عکس به پاراگراف در وردword (علامت لنگر در ورد)
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

برای اینکه یک عکس همراه با پاراگراف حرکت کند یک گزینه استفاده از wrap text بعد inline with text هستش

ولی ممکن است به دلایلی نخواهید از این گزینه استفاده کنید مثلا بخواهید کنار عکستان چند سطر متن بنویسید یا عکس در وسط یک سری نوشته بیاید و مجبور باشید از square یا tight استفاده کنید در این صورت باید در قسمت morelayout options بخش positions تیک مربوط به move object with text را بزنید در این صورت یک علامت لنگر هم ظاهر میشود کنار عکس که نشان میدهد به کدام پاراگراف چسبانده شده است و میتوانید با منتقل کردن لنگر پاراگرافی که عکس به ان وصل هست را تغییر دهید حال با اضافه شدن سطر به قسمتهای بالاتر پاراگراف مذکور همراه با عکس به پایین منتقل میشود در صورتی که تیک نداشته باشد فقط پاراگراف منتقل میشود و عکس سرجای خودش میماند


 
حل مشکل استفاده از کراس رفرنس ورد: "جدولهای جدول 1 و جدول 2"
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

یک مشکلی که باهاش برخوردم در کراس رفرنس ورد بود به این ترتیب که وقتی شما میخواهید مثلا به جدولهای 1 و2 همزمان در داخل ورد با کراس رفرنس ارجاع بدهید و تایپ میکنید " جدولهای 1 و 2" بعد از هر بار اپدیت شدن نوشته شما به صورت "جدولهای جدول 1 و جدول 2" تغییر مییابد

 

راه حل موقت من: موقع caption زدن به شکل تیک مربوط به گزینه exlude label from caption را میزنیم و برای شکل فقط توضیح مینویسیم و قبل از شماره شکل فعلا کلمه شکل یا fig یا هیچ چیز دیگری نمینویسیم بعد از کراس رفرنس زدن به شکلها و اتمام کار اگر مطمئن شدیم که دیگر رفرنس نخواهیم داد به شکلی برویم و قبل از شماره شکل هر کلمه ای را که خواستیم بنویسیم

البته این روش روش جالبی نیست و من خوشم نمیاد ولی فعلا تنها روشی که پیدا کردم


 
v,a nکاربرد small caps در ورد (همه حروف یک کلمه بزرگند منتهی حرف اول کمی بزرگتر)
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند ، مقاله نویسی

بعضی مجلات تو عنوان بخشهای مختلف مقاله انتظار دارند که مثلا به این فرم بنویسید 

INTRODUCTON

یعنی همه حرف بزرگند ولی حرف اول کمی بزرگتر

برای این کار کافیه با کلیک راست و انتخاب گزینه font  برای small caps تیک بزنید در این صورت حروف انگلیسی بزرگ تایپ میشوند و هر وقت shift را بگیرید (یا caps lock را بزنید) کمی بزرگتر میشوند

روش راحتتری هم در این پست توضیح داده شده که به مراتب راحتتر است

http://zeinali90.persianblog.ir/post/13/

 

 

 

 

 


 
چگونه مکان Footnote Separator (خط جدا کننده پاورقی) را در Microsoft Office Word
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

داشتم دنبال این میگشتم که ایا در ورد امکان دارد اندازه شکل یا جدول با توجه به اینکه متن تک ستونه یا دوستونه باشد بزرگتر یا کوچکتر شود هنوز این رو پیدانکرده بودم و نکرده ام که متن زیر را پیدا کردم که خیلی به درد میخوره

مشکل:

چند روز پیش بود که داشتم روی یک فایل Word که مربوط به رزومه کاری ام بود، کار می کردم که توی یکی از قسمت های اون نیاز به ایجاد پاورقی داشتم. خب خیلی راحت و ساده پاورقی رو ایجاد کردم امّا وقتی که اون رو به حالت فارسی (راست به چپ) در آوردم، متن انتقال پیدا کرد اما خطی که جدا کننده متن اصلی از پاورقی هست حرکتی نداشت و هر کاری هم که کردم نتونستم اون رو جابجا کنم در حالی که توی نسخه های قبلی و قدیمی تر Microsoft Word این مشکل رو نداشتم! 

جوابش

بسیاری از دوستان، با این مشکل مواجه بودند که در درج پاورقی، خط جدا کننده پاورقی از متن اصلی را نمیتوانند از سمت چپ به راست و یا بالعکس انتقال دهند.بصورت پیش فرض در نرم افزار word برای این موضوع دسترسی مستقیمی قرار داده نشده است و برای تغییر مکان Footnote Separator می باست پس از درج پاورقی، طبق تصویر زیر وارد نمای Draft شوید و سپس از تب References گزینه Show notes را انتخاب نمائید. سپس از قسمت Footnotes در پایین صفحه گزینه Footnote Separator را انتخاب نموده تا خط جداکننده نمایان گردد، حالا در همین قسمت خط جدا کننده را انتخاب کرده و با کلیدهای Ctrl+R و یا Ctrl+L و یا با استفاده از تب Home خط را به سمت راست و یا چپ انتقال دهید. خوب کار ما تمام شد و هم اکنون می توانید به نمای print layout برگردید. 

Image

 
تعویض فونت پیش‌فرض در ورد Word برای رهایی از تغییر فونت در هر متن جدید
ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی: word-ورد ، ترفند

اگر خسته شدید از بس رفتید و فونتهای ورد را تغییر دادین به مثلا b nazanin

اگر شما هم جزو کاربرانی هستید که زیاد باMicrosoft Word  سروکار دارید مطمینا خسته‌کننده‌ترین کار، تعیین فونت پیش‌فرض است. تعداد تکرار این عملیات به تعداد باز کردن سندهای خالی ورد و نوشتن مطلب جدید می‌رسد. برای اینکه از این کار عذاب‌آور رهایی پیدا کنید، امروز اقدام به ارایه دو روش مفید و سریع برای تعویض فونت پیش‌فرضMicrosoft Word  می‌کنیم.

 

روش اول: 
برای تغییر فونت در Microsoft Word 2007، میانبر Ctrl+D را بزنید. 
در پنجره‌ای که باز می‌شود، فونت مورد نظر خود را انتخاب کنید. 
بعد از انتخاب فونت، روی دکمه Default یا Set as Default در پایین پنجره، سمت چپ کلیک کنید.
سپس از شما پرسیده می‌شود که مایلید این تنظیمات پیش‌فرض باشد یا خیر. 
در ورد2010، از شما می‌پرسد تنظیمات در این سند پیش‌فرض باشد یا در همه سندها؟ 
حالا هر موقع که ورد خود را باز کنید، تنظیمات فونت سند شما مطابق با نیاز شماست. 
بی‌شک می‌توانید با تکرار این قدم‌ها، دوباره فونت پیش‌فرض خود را تغییر دهید.

 

روش دوم: 
راه دیگری که برای تغییر فونت پیش‌فرض وجود دارد، تغییر فایل الگو است. این فایل همان فایلی است که ورد برای ایجاد سندهای جدید ایجاد می‌کند. 
برای ویرایش فایل Normal.dotm خود (الگوی پیش‌فرض)، روی نوار آدرس اکسپلورر ویندوز کلیک کرده و عبارت زیر را بنویسید:‌ 
%appdata%\Microsoft\Templates 
فولدر الگوهای آفیس شما باز خواهد شد. کافی است روی فایل Normal.dotm کلیک راست کنید و آن را ویرایش کنید. 
در پنجره‌ای که باز شد، دوباره فونت مورد علاقه خود را انتخاب کرده و سپس آن را ذخیره کنید. 
اگر بخواهید تنظیمات پیش‌فرض ورد را برگردانید، تنها کافی است فایل Normal.dotm را حذف کنید. خود ورد اولین بار پس از اجرا شدن این فایل را ایجاد می‌کند.

مرجع