علت یکی نبودن محاسبه دستی واریانس با دستور متلب matlab

دستور var در متلب matlab واریانس را محاسبه میکند ولی به جای تقسیم بر N بر N-1 تقسیم میکند برای همین جواب دستور فوق با جوابی که شما به صورت دستی به دست میآورید فرق خواهد داشت برای حل این مشکل کافی است تا دستور فوق را به صورت زیر استفاده کنید

 

>>var(x,1)

دقت شود که اگر x ماتریس باشد این دستور واریانس هر ستون را محاسبه میکند یعنی به تعداد ستونها عدد میدهد

نکته بعدی: دستور cov در متلب نیز همین مشکل را دارد.

/ 0 نظر / 717 بازدید