کتاب در زمینه پیاده سازی منطق فازی با PLC و IC

1- "پیاده سازی منطق فازی در PLC"

 2- "سیستمهای فازی برای پردازش اطلاعات" انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (اطلاعاتی راجع به آی سی های فازی دارد)

/ 0 نظر / 51 بازدید